attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Investering och risk i värdepapper

Val av investering

Sparande/investering

Ordet sparande och investering används ibland synonymt. I en mening är detta korrekt, båda två är motsatser till konsumtion, dvs. istället för att förbruka din resurs nu, sparar/investerar du dem för att använda dem till något annat vid ett senare tillfälle.

En förutsättning, mer eller mindre uttalad, för sparande/investering är att du vill ha tillbaka de pengar du investerade med en viss avkastning (ränta, värdestegring) på investeringen. Det är dock inte alltid helt säkert att det blir så. Detta är en risk du måste ta vid handel med värdepapper.

Begreppet ränta – ofta uttryckt i procent - är vanligen förknippad med investeringar i räntebärande placeringar (obligationer, bankkonto). Räntan kan vara fast (den ändras inte) eller rörlig (den förändras under placeringens löptid).

Begreppet värdestegring – uttrycks också ofta i procent – används vanligen i samband med aktier eller aktierelaterade tillgångar och innebär att priset på tillgången stiger under den tid du innehar den. Man får dock inte glömma bort att priset på tillgången också kan sjunka, och att du då inte får tillbaka de pengar du investerade i tillgången.

När du gör en investering är det också viktigt att du funderar över vilka möjligheter du har att sälja din investering (vilken likviditet den har). Se nedan under avsnittet om likviditet.
 

Risk och riskspridning

Vad är risk?
En vanlig definition av risk är ”sannolikheten för ett icke önskat utfall”.

I samband med investeringar är det oftast två risker som du är mest intresserad av:

1. Risken att du inte får tillbaka hela det kapital du investerat

2. Risken att du inte får den avkastning du önskat/planerat/blivit utlovad.

1. Risken att du inte får tillbaka satsat kapital kan förenklat delas i två delar:
- En kredittagare kan inte betala tillbaka lånet. Här ryms inlåning i bank (du har ju lånat ut dina pengar till banken), placeringar i någon form av obligationer etc. Om låntagaren går i konkurs får du troligen inte tillbaka alla pengar du investerat. Din fordran är dock säkrare än om du har aktier i detta bolag.
- En investering i en tillgång som handlas på en marknad (t.ex. börsnoterade aktier) faller i värde.

2. Risken att du inte får den avkastning du önskat är lite olika beroende på vad du investerat i. Avkastningen på räntebärande placeringar är vanligen relativt säker. Avkastningen på aktiebaserade tillgångar är betydligt mer riskfull – du kan förlora en del av, eller till och med hela, ditt investerade kapital.

Mot detta resonemang ska ställas möjligheten att få en mycket god avkastning – investerar du i räntebärande tillgångar är ofta din maximala avkastning lika med den avtalade räntesatsen. En aktieinvestering kan som bekant ge en mycket god avkastning, kanske t.o.m. mångfaldiga din investering. Således är det ”pris” du får betala för möjligheten att få en god avkastning risken att du kan förlora en del eller hela ditt investerade kapital.

Riskspridning
Det faktum att man minskar sin totala risk genom att sprida sina risker är välbekant (”lägg inte alla dina ägg i samma korg”). Genom att dela upp din totala investering på olika placeringar utsätter du inte hela investeringen för samma typ av risk. I ett extremfall – har du hela ditt sparande placerat i aktier i ett enda bolag är din avkastning helt beroende av avkastningen på denna aktie. Om du istället placerar ditt sparande i flera olika bolags aktier (eller i en aktiefond) minskar din totala risk.

Detta resonemang (vilket brukar kallas ett portföljresonemang) kan föras ännu längre. Om du placerar din investering inte enbart i aktier, utan även i räntebärande placeringar, minskar din risk ytterligare. Samtidigt har du också minskat dina möjligheter att få en mycket god avkastning .

Att belåna sina värdepapper
Det är inte ovanligt att man belånar sina värdepapper dvs. lånar pengar av en kreditgivare med sina värdepapper som säkerhet. Om du väljer att köpa värdepapper med lånade pengar, måste du vara medveten om att du ökar ditt risktagande rejält. På ”ekonomispråk” brukar detta kallas att ha utväxling, och det ger en bra bild av vad det är fråga om – det går fortare åt vilket håll det än går. Om din investering inte lyckas, blir konsekvenserna mycket värre än om du inte hade lånat pengar.

Likviditet
När du gör investeringar bör du fråga dig hur snabbt du kan ”komma ur” investeringen, dvs. hur du kan sälja vad du investerat i och få dess pengar i din hand. Eller, vilket är samma fråga ställd på ett annorlunda sätt, ”hur länge kan jag avvara dessa pengar”? Och, även om du inte har planerat att pengarna ska behövas vid ett visst tillfälle, är det viktigt att veta hur likvid placeringen är – du kan råka i en situation där det plötsligt behövs likvida pengar.

Denna bedömning behöver du i princip göra för varje investering du gör, eftersom olika investeringar är olika likvida. Köper du ett hus, tar det normalt rätt lång tid att få det sålt och få pengarna i handen. Investerar du i en av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, kan du troligen få dem sålda inom några minuter. Sen dröjer det några dagar innan pengarna finns på ditt konto, vilket förklaras i avsnittet om Handel med värdepapper. Investerar du i en aktie på en annan marknad, kan det gå dagar innan en köpare dyker upp. Det finns till och med värdepapper som inte omsätts mer än var tredje månad, och – som ett ytterlighetsfall – finns det investeringar där du inte kan sälja förrän efter ett förutbestämt datum, som kan vara flera år i framtiden.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några garantier för att en affär kan komma att göras. Det kan finnas tekniska problem - datorer kan krångla, telefonlinjer kan överbelastas. Ofta har värdepappersinstituten friskrivit sig för dessa typer av problem, vilket innebär att du själv kan stå med hela denna risk. Det kan också helt enkelt vara så att det inte finns någon motpart som vill köpa vad du vill sälja. Skulle du ha investerat i ett bolag vars aktier inte omsätts varje dag, och detta bolag kommer med en negativ nyhet, eller aktiemarknaden generellt faller kraftigt, kan det bli mycket svårt att få aktierna sålda på kort tid.

Läs mer:
Handel med värdepapper
Olika former av värdepapper
Fondsparande
Räntefonder
Indexfonder
Blandfonder
Etiska och ideella fonder
Hedgefonder
Utlandsregistrerade fonder, utländska fonder
Strukturerade produkter
Derivat

Källa:
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna