attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Värdepapper

Innan investering sker i värdepapper bör varje investerare noga sätta sig in i de villkor som gäller för affären och aktuella instrument.

Vad är ett värdepapper?

Värdepapper är ett omfattande begrepp som kan vara svårt att förklara på ett enkelt sätt. Ett likartat begrepp som ofta används i lagar och föreskrifter är ”finansiellt instrument”.

En beskrivning av ”värdepapper” är att det är en ”fordran” eller en ”andelsrätt” som det går att handla med eller ”omsätta” på en marknad. Exempel på fordringar är bankkonton – som i praktiken utgör en fordran på banken – och obligationer – som visar att du har lånat ut pengar till ett företag eller staten. En ”andelsrätt” kan vara en aktie – du äger en del av företaget som gett ut aktien – eller en andel i en fond.

Terminer, depåbevis, warranter, aktieindexobligationer m.m. är ytterligare exempel på värdepapper.

För att ett värdepapper ska gå att handla med på en börs eller marknadsplats krävs att de är utformade efter vissa regler. Reglerna varierar från börs till börs. Information om hur handeln går till på den börs du tänker handla på kan du ofta få om du frågar din bank eller ditt värdepappersbolag – dessa kallas i dessa sammanhang ofta även för ”värdepappersinstitut” eller ”fondkommissionärer”.
 

Grundläggande begrepp

Aktie
En aktie är en andel i ett aktiebolag som innebär att du äger en del av bolaget. En aktie ger dig rätt att rösta i bolaget. Röstvärdet kan variera men det vanligaste är att varje aktie ger en röst på bolagsstämman. I vissa bolag kan dock en aktie exempelvis bara medföra 1/10 röst.

Avstämningsdag
En dag då ett aktiebolags samtliga aktier, och vem som äger dem, ställs samman. I exempelvis kallelser till bolagsstämma i aktiebolag står vilken dag som är avstämningsdag. Den som är ägare till aktien på denna dag är den som t.ex. får utdelning.

Betalkurs
Den kurs till vilken en värdepappersaffär har gjorts.

Depåbevis
Utländska aktier som förvaras i en depå för ägarnas räkning. Depåbeviset är din ”del” av denna depå.

Direktavkastning
Aktieutdelningen dividerat med aktiekursen.

Index
Ett index (som ofta startar från 100) visar utvecklingen för en marknad eller en produkt. Med hjälp av ett index kan du se hur t.ex. en fond eller en börs har utvecklats över tiden.

Kupong
Avkastning som betalas på obligationer. Jämför med utdelning på aktier.

Kurs
Samma sak som pris på ett värdepapper.

Köpkurs
Den kurs som en köpare är villig att betala för ett värdepapper.

Likvidbelopp
Det belopp som du ska betala eller erhålla för din värdepappersaffär.

Nollkupongsobligationer
En obligation som löper utan ränta, dvs. där kupongen eller räntan är noll procent. Avkastningen är här skillnaden mellan vad du köper och säljer obligationen för. Detta slags obligation emitteras till ett belopp som är lägre än det nominella beloppet.

Nätmäklare
Ett namn för de värdepappersinstitut som huvudsakligen tillhandahåller värdepapperstjänster via Internet. Observera att internettjänster finns hos de flesta värdepappersinstitut som erbjuder värdepapperstjänster.

Optioner
Ett avtal där den ena parten (innehavaren) har en rätt (men ingen skyldighet) och den andra parten (utfärdaren) har en skyldighet (således inte någon rätt) att köpa eller sälja ett värdepapper eller index till ett bestämt pris under en viss angiven period eller vid en bestämd framtida tidpunkt.

OTC
Är en förkortning av engelskans ”Over The Counter” som betyder över disk. Att ett värdepapper handlas OTC betyder att det inte handlas på en börs. Det är viktigt att kontrollera villkoren för OTC instrument eftersom villkoren ofta är skräddarsydda och detaljerade.

Private placement
Emission av värdepapper till en eller ett relativt fåtal mottagare. Private placements görs ofta i värdepapper som inte är föremål för handel på börs. Detta innebär ofta att värdepapperet har en låg likviditet och kan vara förenat med större risk än vanliga börsnoterade värdepapper.

Säljkurs
Den kurs en säljare är villig att sälja ett värdepapper för.

Termin
Ett bindande kontrakt att köpa eller sälja någonting till ett bestämt pris vid en bestämd framtida tidpunkt.

Utdelning
Avser oftast aktier, och är en avkastning som betalas till aktieägaren. Detta är aktieägarens del av bolagets årliga vinst.

Warrant
En option, oftast med lång löptid, som ställs ut av ett värdepappersinstitut.

Läs mer:
Handel med värdepapper
Investering och risk i värdepapper
Olika former av värdepapper
Fondsparande
Räntefonder
Indexfonder
Blandfonder
Etiska och ideella fonder
Hedgefonder
Utlandsregistrerade fonder, utländska fonder
Strukturerade produkter
Derivat

Källa:
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna