attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Utvärdera och välja fonder

Hur utvärderas en fond?

Inför ett beslut att placera i en fond eller sälja av hela eller delar av sitt innehav, bör man utvärdera fonden. Det finns några olika sätt att utvärdera en fond.

Jämförelseindex
Ett enkelt sätt är att jämföra fonder med ett index. Det är dock viktigt att jämförelsen görs med ett relevant index, dvs. ett index som överensstämmer med fondens placeringsinriktning. En Sverigefond kan t.ex. jämföras med generalindex (AFGX) som visar utvecklingen på Stockholmsbörsen. Detta index talar om hur aktierna på börsen har utvecklats i genomsnitt. Ett annat användbart index är OMXS30-index som visar utvecklingen för de ca 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Ett tredje index är SIXPRX (SIX Portfolio Return Index) som ofta används för att jämföra fonder. Detta index visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen justerat för de särskilda placeringsregler som gäller för fonder och inkluderar återinvesterade utdelningar. (Se ”Länkar” längst ner.)

Rating
Flera specialiserade företag – t.ex. Morningstar och Privata Affärer - utvärderar löpande fonder genom så kallad rating. Fonderna betygssätts utifrån olika kriterier, framför allt historisk avkastning och risk. Det förekommer även rating där förutsättningar för framtida utveckling vägs in i betygen. Vid val av fond kan det vara intressant att se vad olika fonder har fått för betyg vid en rating. Men, det ger inte facit för framtiden. Om samma fond har fått högt betyg i flera olika ratingsystem är det enbart en information med innebörden att fonden hittills har lyckats bra utifrån fondens placeringsinriktning och risk.
 

Val av fond

Hur väljer man den fond man vill placera i? Vilka faktorer skall avgöra? Några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man väljer fond är sparmål, spartid, risknivå och fondens tidigare resultat. Tre av dessa (sparmål, spartid, risknivå) är dessutom beroende av varandra.

Sparmål
Den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid val av fond är målet med sparandet dvs. vad skall pengarna användas till och när skall de användas. Är sparmålet tidsbestämt t.ex. ”Om två år skall jag ha ett visst belopp för att kunna byta bil” eller är målet ”När jag går i pension om 20 år skall jag ha så mycket pengar som möjligt”.

Spartid
Är sparmålet fastställt, ger sig spartiden i regel sig själv. Är målet med sparandet t.ex. att trygga sin pension blir naturligtvis spartiden en helt annan än om målet med sparandet är att bygga upp en buffert för oförutsedda händelser.

Risknivå
Kanske är det svåraste att fastställa vilken risknivå man skall lägga sig på. Dels handlar det om hur man själv förhåller sig till risk; undviker man att ta risker eller kan man tänka sig att ta vissa risker dels ska risknivån anpassas till sparmål och spartid.

Tidigare resultat
Genom att studera t.ex. fondbolagens verksamhetsberättelser kan man få en god uppfattning av hur en viss fond har utvecklats historiskt. Märk väl att tidigare uppnådda resultat inte är någon garanti för att resultaten blir desamma även i framtiden. Att undersöka om den förvaltare (person) som tidigare uppnått ett gott resultat även i fortsättningen kommer att förvalta fonden, kan minska osäkerheten om hur fonden kommer att utvecklas framöver. Ett byte av förvaltare ökar däremot osäkerheten om fondens framtida utveckling. På t.ex. Morningstar.se kan man utöver historiska data om en fond även få ett ”betyg” på fonden.

Sammanfattning
De tre första faktorerna ger svaret på vilken typ av fond man skall välja. Ligger försäljningen/uttaget nära i tiden eller måste fondandelarna ha minst ett visst värde, kan det vara klokare att säkra det som uppnåtts än ha möjligheten att öka andelarnas värde men därmed också risken att andelarna minskar i värde. Man bör därför välja fonder med låg risk. Skall försäljningen/uttaget göras långt i framtiden kan det vara motiverat med en högre risk. Detta gör man med vetskap om att över en längre tidsperiod svänger de flesta marknader och därmed värdet på andelarna upp och ner. Eventuella nedgångar kommer sannolikt att följas av uppgångar. Man kan därför välja fonder med högre risk. Har man kommit fram till vilken typ av fond man skall välja, kan det finnas anledning att närmare - t.ex. med hjälp av rating - undersöka vilken enskild fond man bedömer ha de bästa förutsättningarna att motsvara de förväntningar på risk och avkastning man har.

Läs mer:
Handel med värdepapper
Fondsparande
Räntefonder
Indexfonder
Blandfonder
Hedgefonder
Utlandsregistrerade fonder, utländska fonder
Strukturerade produkter
Derivat

Källa:
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna