attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Utrotningshotad art

En utrotningshotad art är en art som hotas av att dö ut, antingen på grund av att den till antalet är få, eller att den hotas av förändrande miljömässiga eller rovdjursparametrar.

Dessa finns ofta med på IUCN:s rödlista, som i Sverige hanteras av Artdatabanken. IUCN har beräknat att antalet hotade arter är 40% av alla organismer. Bara en liten andel av det totala antalet beskrivna arter i världen har dock utvärderats av IUCN. Enligt forskare finns det med stor sannolikhet också många hotade arter som människan ännu inte har upptäckt.

Många länder har lagar som erbjuder skydd till arter; de skydden kan vara att förbjuda jakt, fridlysa dem, skapa naturreservat, och så vidare. I Sverige arbetar Naturvårdsverket, ArtDatabanken och länsstyrelserna med Åtgärdsprogram för hotade arter för att försöka bevara dem.

Orsaker till att arter riskerar att dö ut är flera, men bland de mest påtagliga är habitatförlust. Även för hård jakt, fiske eller annan typ av fångst eller insamling kan vara orsak till att en art riskerar att dö ut. Den internationella handeln med hotade djur och växter hanteras av CITES.

Tiger
Den sibiriska tigern är en underart av tigern som är akut hotad. Tre andra underarter av tigern är redan försvunna. Foto: S Taheri

Bevarandestatus

Bevarandestatus för en art är ett mått på sannolikheten för hotade arter att överleva. Många faktorer beaktas vid bedömningen av bevarandestatusen för en art, inte bara antalet återstående individer, men den totala ökningen eller minskningen i populationen över tiden, avelframgångar, kända hot, och så vidare. Rödlistan är den mest kända bevarandestatuslistningen.

Internationellt har 190 länder undertecknat en överenskommelse att skapa handlingsplaner för biologisk mångfald för att skydda akut hotade och andra hotade arter. I USA brukar denna plan kallas en artåterhämtningsplan.

Rödlistans definitioner på utdöda och hotade arter

  • Nationellt utdöd (RE, Regionally extinct)
  • Akut hotad (CR, Critically endangered)
  • Starkt hotad (EN, Endangered)
  • Sårbar (VU, Vulnerable)
  • Nära hotad (NT, Near threatened)

Det finns även en definition för de arter som inte är hotade. Den är livskraftig.

Läs mer:
Artdatabanken
Åtgärdsprogram hotade arter
WWFs fiskeguide
vandringshinder
hotade arter
utdöda i vilt tillstånd
utdöd
utrotning

Denna artikel och bild omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna