attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Urskog

Urskog är skog som aldrig har utsatts för mänsklig exploatering som jordbruk och skogsbruk.

Motsatsen är kulturskog. Ett mellanting är naturskog, skog som inte har utsatts för mänsklig verksamhet på 150 år. Se nedan.

Urskogar i världen blir allt sällsyntare på grund av exploatering.

I Skandinavien finns mindre partier urskog kvar främst i fjällområden. Det rör sig oftast om fjällbjörkskog och fjällnära barrskog. Urskogen i Sverige är mindre än 0,5% av all skog.

Naturskog kallas skog som varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge att den till största delen återfått de egenskaper som kännetecknar urskog. Man skiljer mellan primär naturskog som alltid har varit skog, även då den utsatts för mänsklig påverkan, och sekundär naturskog som under någon tid varit öppen odlingsyta eller annan typ av öppen mark och därefter växt igen när marken lämnats obrukad. Planterad skog räknas aldrig som naturskog och naturskog räknas aldrig som urskog. Omkring 3 % av Sveriges totala skogsareal är naturskog.

Urskogar
Urskogen i Tyresta nationalpark
Rautas fjällurskog

Läs mer:
Barrskog
Blåbärsgranskog
Hällmarksskog
Hällmarksljunghed
Lövsumpskog
Kärr

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna