attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Underhållsbidrag

Föräldrar har underhållsansvar mot sina barn. Denna underhållsskyldighet upphör då barnet fyller 18 år om inte barnets grundläggande utbildning (exempelvis gymnasieskola) fortfarande pågår. Om barnet fortfarande går i skolan kan underhållsskyldigheten utsträckas ända till barnet fyller 21 år.

En förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte bor varaktigt med barnet ska betala underhållsbidrag. Om båda föräldrarna har gemensam vårdnad men där barnet bor varaktigt hos den ena föräldern ska den andre betala underhållsbidrag.

Om någon förälder försummar sin underhållsplikt kan denne bli skyldig att betala underhållsbidrag.

Underhållsbidrag kan bestämmas genom

 • Ett avtal mellan föräldrarna.
   
 • En dom av domstol (vid exempelvis äktenskapsskillnad d.v.s. skilsmässa).

Den som är skyldig att betala underhållsbidrag kan få avdrag på denna summa om barnet bor hos denne minst fem hela dygn i följd eller under en kalendermånad har barnet boende hos sig minst sex hela dygn.

Underhållsbidrag indexuppräknas d.v.s. följer den allmänna prisutvecklingen. Har samma belopp, inkluderat indexuppräkning, betalats ut under sex år, kan domstol ompröva beloppets storlek.

Inträffar något, även inom sex år (se ovan), som antas kunna påverka underhållsbidragets storlek omprövas detta. Orsakerna kan vara många till att underhållsbidraget bör ändras, exempelvis

 • Den som är bidragsskyldig blir arbetslös.
   
 • Den som är bidragsskyldig blir långvarigt sjukskriven.
   
 • Den bidragsskyldige får ett eller flera barn till att försörja.
   
 • Andra skäl som gör att tidigare beslut anses oskäligt.

Det är viktigt att veta att båda föräldrarna kan göra ett nytt avtal om bidragets storlek om de är eniga. Detta oavsett vad som tidigare bestämts genom avtal eller dom.

Om den som är skyldig att betala underhållsbidrag av någon anledning inte betalar kan indrivning ske. Handläggs av kronofogdemyndigheten på den ort där den bidragsskyldige bor. 

Läs mer:
Ekonomi i ett äktenskap
Faderskap
Skilsmässa, äktenskapsskillnad
Privatekonomi
Ekonomi
Juridik


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna