attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

 

Studiestöd och studiebidrag

I Sverige kan statligt studiestöd lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som regeringen bestämmer. Studiestödet administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiestöden består i första hand av studiehjälp och studiemedel. Studiehjälp lämnas i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg till yngre studerande vid utbildningar på grundskole- och gymnasienivå. Studiemedel lämnas i form av studiebidrag och studielån till äldre studerande vid alla typer av utbildningar som studiestöd kan lämnas för. Studiehjälp och studiemedel kan under vissa förutsättningar också lämnas för studier utomlands. Bestämmelser finns i studiestödslagen (1999:1395) och studiestödsförordningen (2000:655).

Det finns ytterligare några studiestöd som riktar sig till mindre grupper av studerande. Det är bidrag för dagliga resor (ett bidrag till studerande med studiehjälp som studerar utomlands), så kallat RG-bidrag (bidrag till funktionshindrade elever på gymnasienivå) och så kallad TUFF-ersättning (ersättning vid teckenspråksutbildning för föräldrar).

Studiestöd lämnas som huvudregel endast för den tid då studier bedrivs. Studiestöd kan emellertid också under vissa förutsättningar lämnas vid sjukdom, vård av barn och vård av närstående.

Studiemedlen är behovsprövade, det innebär att det finns gränser för hur stora inkomster den studerande kan ha utan att studiemedlen minskas för att till slut upphöra helt. Om den studerande har vissa ersättningar kan studiemedel över huvud taget inte lämnas.

CSN kontrollerar att förutsättningarna för att få studiestöd är uppfyllda, både innan studiestöd beviljas och under tiden som studiernas bedrivs. CSN kan besluta att upphäva ett beslut om studiestöd eller återkräva studiestöd som redan betalats ut, om en studerande har fått studiestöd felaktigt. Det gäller exempelvis om den studerande inte har studerat under den tid och i den omfattning som han eller hon har beviljats studiestöd.
 

Studiebidrag

Studiebidrag är en del av studiehjälpen, som är ett studiestöd. Studiehjälpen består också av extra tillägg och inackorderingstillägg. Studiebidraget är i Sverige en benämning på en förlängning av barnbidraget för ungdomar från 16 år. När man fyller 20 upphör studiebidraget, och man kan då ansöka om studiemedel istället. Studiebidraget är endast till för elever som går en heltidsutbildning på gymnasieskola, komvux, folkhögskola, eller vissa skolor som är statliga, får statsbidrag eller annat offentligt bidrag eller som är ställda under statlig tillsyn.

Studiebidraget var på 950 kr, men höjdes under sommaren 2006 med hundra kronor till 1 050 kronor. För familjer med dålig ekonomi kan man få extra studiebidrag på upp till 855 kronor.

Studiebidraget är i stället för barnbidraget, alltså en form av förlängning på det. Barnbidraget/studiebidraget är till för föräldrarna som ett försörjningsstöd, eftersom barnet fortfarande bor hemma och går i skolan och inte kan försörja sig självt. Från och med månaden efter studiebidragstagaren fyller 18 betalas studiebidraget direkt till denne själv.

Bidraget betalas ut en gång per månad, vanligen den sista bankdagen i månaden. Första utbetalningen görs normalt i september. För ett normalt läsår betalas studiehjälp ut september-december och januari-juni.

Studiebidraget upphör om man skolkar för mycket. Om man har skolkat eller varit borta mer än 20% av studietiden så får man först en muntlig varning och en prövotid på två veckor. Om man inte förbättrar sig efter dom här två veckorna så får man hem en skriftlig varning hem och ytterligare en prövotid på fyra veckor. Efter detta kontaktas CSN om man inte har förbättras och då kan studiebidraget dras in tills man har bättrat sig, har man varit borta tillräckligt så kan man bli skyldig att betala tillbaka till CSN.

  
Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna