attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

 

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att en person helt eller delvis befrias från betalningsansvaret för sina skulder. I regel fastställs en femårig avbetalningsplan för den del av skulden som inte efterges.

Skuldsanering får beviljas en fysisk person om han är på obestånd och så skuldsatt att han inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom en överskådlig tid och det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas skuldernas ålder, omständigheterna vid deras tillkomst och de ansträngningar gäldenären gjort för att fullgöra sina förpliktelser och att själv nå en uppgörelse med borgenärerna.

En näringsidkare kan bara få skuldsanering om det föreligger särskilda skäl. Näringsverksamheten ska då vara av ringa omfattning och av enklare beskaffenhet.

Den principiella utgångspunkten är att en skuldsanering ska vara definitiv, dvs. när en skuldsanering har genomförts och gäldenären har fullgjort vad som åligger honom enligt beslutet ska han definitivt vara befriad från de skulder som omfattas av skuldsaneringen.

Den stora skillnaden mellan konkurs och skuldsanering för fysiska personer är att obetalda skulder kvarstår efter konkurs men de faller bort i den mån de omfattas av skuldsaneringen.

Med skuldsanering avses dels frivillig skuldsanering som fastställs av KFM (Krono-fogdemyndigheten) och dels tvingande skuldsanering som beslutas av tingsrätten. Om förutsättningarna för skuldsanering är uppfyllda kan gäldenären av staten beviljas nedsättning av fordran.

I första hand ska gäldenären själv försöka träffa en uppgörelse med sina borgenärer (steg 1, nedsättning av fordran). Misslyckas detta kan gäldenären hos KFM ansöka om frivillig skuldsanering (steg 2). Om inte heller detta lyckas kan frågan hänskjutas till tingsrätten som kan fatta beslut om tvingande skuldsanering (steg 3).

Steg 1
Gäldenären ska försöka att på egen hand träffa en uppgörelse med sina borgenärer om nedsättning av fordran. En sådan uppgörelse (underhandsackord) är bindande för borgenärerna. Beslut om nedsättning av fordran på skatter och avgifter fattas av KFM om förutsättningarna för skuldsanering enligt skuldsaneringslagen är uppfyllda. Beslut om nedsättning av fordran får dock fattas endast om de övriga borgenärer som skuldsaneringen angår gör motsvarande eftergift.

Steg 2
Om gäldenären misslyckas med att träffa en uppgörelse med sina borgenärer kan han ansöka om skuldsanering. Om KFM bedömer att en ansökan om skuldsanering uppfyller förutsättningarna för skuldsanering enligt skuldsaneringslagen, beslutar KFM om inledande av skuldsanering. Beslut om inledande av skuldsanering medför att fordringar som uppkommit före beslutet inte får verkställas, dvs. skuldsanering är ett hinder för utmätning. Det är KFM som beslutar om förslag om frivillig skuldsanering ska godtas.

Steg 3
Om någon borgenär motsatt sig att gäldenären helt eller delvis befrias från ansvar för betalning av borgenärens fordran får tingsrätten besluta om skuldsanering. Ärendet överlämnas till tingsrätten för prövning. Skuldavveckling sker då genom beslut av tingsrätten och mot borgenärs vilja.

Beslut om skuldsanering som vunnit laga kraft medför att gäldenären befrias från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som dessa sätts ned.

Beslut om skuldsanering kan under vissa omständigheter upphävas eller ändras av tingsrätten. Detta kan ske bl.a. om gäldenären lämnat oriktiga uppgifter, inte följer avbetalningsplanen eller om gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligt förbättras. Upphävs beslutet innebär det att de ursprungliga förpliktelserna blir gällande mot gäldenären med avräkning av de eventuella betalningar som gjorts.

Läs mer:
Existensminimum
Expropriation
Företagsrekonstruktin
Företagsrekonstruktin, gäldenär
Kontrollbalansräkning

Källa:
Skatteverket


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna