attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Skilsmässa - äktenskapsskillnad

När ett par väljer att skiljas krävs det en dom på äktenskapsskillnad. Domstolen kan döma till att äktenskapet genast upphör eller, beroende på olika omständigheter, att det får ske först efter en betänketid.

Hur äktenskapsskillnaden, skilsmässan, går till beror på om

 • Makarna är överens och inte har vårdnaden om barn.
   
 • Makarna är överens och har vårdnaden om barn.
   
 • Bara den ena maken vill skiljas.
   

Ansökan

Det är tingsrätten på den ort där makarna bor som dömer i målet om äktenskapsskillnad.

Makarna kan lämna in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Detta görs om man är överens om vårdnad, underhållsbidrag med mera. Denna ansökan ska vara underskriven av båda eller deras ombud.

Är det bara den ena parten som vill skiljas får denne ansöka om stämning på den andre hos tingsrätten. Ansökan ska undertecknas av den sökande (eller ombud) och innehålla eventuella yrkanden (önskemål) när det gäller vårdnad och underhåll med mera.

Till ansökan ska bifogas personbevis för äktenskapsskillnad som kan skaffas från lokala skattemyndigheten. I samband med inlämnandet betalas också en mindre avgift till tingsrätten.
 

Tingsrättens dom

Domstolen kan döma på två sätt. Att äktenskapet genast upplöses eller att det upplöses efter en betänketid.

Tingsrätten dömer till att äktenskapet genast ska upplösas om

 • Båda makarna är överens om att skiljas och att inte någon av dem har vårdnaden av hemmavarande barn.
   
 • Om makarna sedan minst två år har levt åtskilda.
   
 • Vid barn- och tvångsäktenskap kan åklagare besluta om att äktenskapet genast ska upplösas.

Tingsrätten dömer till att domen ska föregås av en betänketid om

 • Någon av makarna har vårdnaden av eget barn som varaktigt bor hos denne.
   
 • Bara den ena maken vill skiljas.
   
 • Båda makarna vill ha betänketid.

Betänketiden kan vara från sex månader upp till ett år. Den börjar räknas från när ansökan lämnats till tingsrätten eller när den ena makens stämnings- ansökan delges den andre.

Efter sex månaders betänketid måste båda makarna, eller den ena, gå vidare med att lämna in en särskild begäran om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Görs inte denna begäran inom ett år från det datum då ansökan först lämnades avskrivs målet och betänketiden upphör. Äktenskapet fortsätter då att vara giltigt.

Finns det gemensamma barn fortsätter den gemensamma vårdnaden efter skilsmässan. Detta är huvudregeln men kan ändras av domstolen på begäran av någon av föräldrarna eller av andra skäl. Domstolen upplöser i så fall den gemensamma vårdnaden.
 

Under betänketiden

Om skilsmässan föregås av en betänketid kan tingsrätten, efter yrkande (önskemål) från någon av makarna, besluta om vad som ska gälla under den tiden

 • Vårdnaden om barnet (barnen). Var det ska bo.
   
 • Underhåll. Till barn eller make.
   
 • Umgänge med barnet.
   
 • Vem som har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden.
   
 • Besöksförbud. Makarna får inte besöka varandra.

Läs mer:
Ekonomi i ett äktenskap
Faderskap
Underhållsbidrag
Privatekonomi
Ekonomi
Juridik


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna