attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Reseförsäkring - Olika sätt att skaffa reseskydd

För vilka gäller bankkortförsäkringen?
Den gäller vanligen för dig, make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 23 år, som bor hemma hos dig eller hos den andre föräldern.

Tänk på att om du betalat resan med ditt kort för någon annan än ovan så gäller inte försäkringen för den personen.

Vilka omfattas av reseskyddet?
Hemförsäkringens reseskydd
Som regel gäller skyddet dig som försäkringstagare och alla andra som är skrivna på samma adress och delar hushåll med dig. Även barn under 18 år som du har vårdnaden om brukar ingå, även om barnet inte är skrivet på din adress.

Några bolag kräver att alla som ska omfattas av försäkringen också finnas namngivna på försäkringsbrevet.

Separata reseförsäkringar
Dessa försäkringar omfattar den som har köpt försäkringen. Vid vissa skador kan även medresenärer få ersättning, men då måste de ha köpt försäkring hos samma bolag.

Kortförsäkringar
Dessa försäkringar gäller ofta om du betalar resan med ditt kontokort. Reseskyddet omfattar vanligen kortinnehavaren själv och dennes make, maka, registrerade partner, sambo och barn under 23 år som bor hemma eller hos den andre föräldern.

Vilket skydd har jag i reseförsäkringen?
En reseförsäkring bör åtminstone innehålla ersättning för skador som annars kan bli oerhört kostsamma för den enskilde, såsom

1. vårdkostnader vid akut sjukdom och olycka
2. ersättning för hemtransport till Sverige vid svår skada
3. överfallsskydd vid misshandel
4. rättskydd vid domstolstvist
5. ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyldig.

Det är också bra om reseförsäkringen innehåller ersättning för:

6. bagageskador
7. bagageförsening
8. färdmedelsförsening
9. personförsening

Du kan även hitta annat i reseförsäkringar såsom ersättning för:

10. outnyttjade semesterdagar vid sjukhusvistelse
11. ny resa om du bara kunnat nyttja mindre än halva resan av medicinska orsaker
12. självrisker för skador som täcks av andra försäkringar
13. psykologhjälp vid krissituationer
14. hyra av viss utrustning på resan, t ex golfklubbor om dina egna stulits

Vad är en kortreseförsäkring?
Det är en reseförsäkring som ofta ingår när du betalar din resa med bank-, betal- eller kreditkort (t ex Visa, Mastercard och Eurocard). Försäkringen är ingen komplett resseförsäkring utan kan ses som ett komplement till hemförsäkringens reseskydd.
I kortförsäkringen ingår ofta:

1. avbeställningsskydd

2. ersättning för bagageförsening

3. ersättning om allmänt färdmedel, t ex flyg, försenas

4. invaliditetsersättning vid mycket svåra olycksfallsskador

5. dödsfallsersättning om man dör till följd av olycksfall

6. självriskersättningar

Tänk på att dessa försäkringar bara är ett komplement till hemförsäkringens reseskydd då de bl a saknar ersättning för t ex vårdkostnader och hemtransport vid sjukdom och olycksfall.

Kort som American Express och Diners Club har dock mer heltäckande produkter. Här kan du klara dig helt på kortets försäkring. Men läs först villkoren.

Hur skaffar jag en reseförsäkring?
1. Med stor sannolikhet har du redan en reseförsäkring i din hemförsäkring. I de flesta hemförsäkringar ingår ett reseskydd under 45 dagar. Om inte så kan du köpa försäkringen av ditt försäkringsbolag som en tilläggsförsäkring.

2. Du kan vända dig till reseförsäkringsbolagen. De har ofta både fullständiga reseförsäkringar och sådana som är avsedda som komplement till hemförsäkringens skydd.

3. Resebyråerna säljer ofta reseförsäkringar. De brukar också sälja reseförsäkringsbolagens fullständiga och kompletterande försäkringar.

4. Om du köper din resa med ett visst kontokort så ingår ofta någon typ av reseförsäkring. Dessa är oftast bara ett komplement till vanliga reseförsäkringar.

Läs mer:
privatekonomi

reseförsäkring - sjukdom och läkarintyg
reseförsäkring - avbeställning
reseförsäkring - bagage
reseförsäkring - försening
reseförsäkring - flygbolagets ansvar
reseförsäkring - längre resa än 45 dagar
reseförsäkring - studera eller arbeta utomlands
reseförsäkring - utländska besökare
reseförsäkring - övrigt

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna