attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Reklam till barn

Det ställs särskilt höga krav på reklam som riktar sig till barn, eftersom barn kan antas vara mindre kritiska och mer mottagliga för till exempel överdrivna produktlöften. Det finns därför särskilda regler och praxis om reklam till barn.
 

TV-reklam

Barn har svårt att skilja mellan reklaminslag och vanliga TV-program. De förstår inte heller alltid att syftet med reklaminslaget är att locka till köp. Enligt radio- och TV-lagen får det därför inte förekomma någon reklam över huvud taget omedelbart före eller efter ett barnprogram. Barnprogram får inte heller brytas av reklaminslag. Granskningsnämnden för radio och TV ser till att dessa regler följs.

Dessutom får TV-reklam inte syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år. TV-reklam som strider mot detta förbud anses otillbörlig. Efterlevnaden av bestämmelsen övervakas av KO. Vid bedömningen ska samtliga betydelsefulla omständigheter beaktas, exempelvis vad reklamen handlar om, annonsens utformning och i vilket sammanhang annonsen förekommer.

Dessa regler gäller för TV 4. Eftersom TV 3 och Kanal 5 inte sänder från Sverige, omfattas de inte av barnreklamförbudet. Däremot måste barnreklamen i dessa TV-kanaler följa TV-direktivets regler och marknadsföringslagen, det vill säga barnreklamen får inte vara vilseledande.
 

Direktreklam

Enligt praxis i Marknadsdomstolen strider det mot god marknadsföringssed att skicka adresserad direktreklam till personer under 16 år. (MD 1983:16, 1999:26)
 

Reklam på Internet

De nordiska konsumentombudsmännen har tagit fram en ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet. Ett särskilt avsnitt rör marknadsföring som riktas till barn och unga. När det gäller marknadsföring till barn på Internet, innebär mediet och tekniken en risk för att reklamen utformas som underhållning och att syftet på så sätt blir dolt för barnet.

Enligt ståndpunkten bör marknadsföring därför inte utformas som spel eller integreras i spel. Spel och liknande bör inte heller avbrytas av reklaminslag. I ståndpunkten finns flera exempel på vad e-handlarna bör ta hänsyn till när de riktar sig till barn. Till exempel är det viktigt att de informerar om att barn inte får ingå avtal. Vidare bör e-handlare inte heller inhämta personuppgifter från barn.
 

Mobiltelefoni som marknadsföringskanal

Mobiltelefoner används idag inte bara för att ringa utan man kan även beställa ringsignaler, logotyper, ladda ner musik med mera. Dessa tjänster kan fås utan att någon kontroll görs om beställaren är underårig. Betalning sker genom att pengar dras från kontantkortet eller läggs på telefonräkningen.
 

E-handel

Reglerna om minderårigas begränsade möjligheter att ingå avtal gäller också vid avtal via Internet. Avtal med barn under 16 år förutsätter alltid förälders godkännande.
 

Svårt att kontrollera

Det är svårt att över Internet kontrollera om det finns ett samtycke från föräldern. Den som säljer varor eller tjänster måste dock förvissa sig om att den som handlar inte är minderårig. Det faller alltså på säljaren att bevisa att avtalet har ingåtts med en myndig person. En lösning på problemet kan vara ett krav på skriftligt samtycke från föräldern som sedan kan kontrolleras per telefon, e-post eller liknande.
 

ICC:s regler

All reklam måste följa Internationella Handelskammarens, ICC:s, grundregler för reklam.

ICC:s särskilda regler när det gäller barn och ungdom finns samlade i artikel 14. Bland annat får reklam inte utnyttja barns och ungdomars naivitet eller bristande erfarenhet, eller underskatta den färdighet, skicklighet och ålder som normalt krävs för att använda en viss produkt. Dessutom ska man iaktta särskild aktsamhet för att säkerställa att reklamen inte vilseleder barn och ungdomar om den annonserade produktens verkliga storlek, värde, hållbarhet och prestanda.

Reklamen får inte heller innehålla framställning i ord eller bild som kan medföra att barn eller ungdomar utsätts för fysiska skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller moraliskt avseende. Reklamen får inte heller vara sådan att den kan förleda barn eller ungdomar att försätta sig i riskfyllda situationer. Vidare framhålls att reklamen inte får ge intryck av att innehav eller användning av en viss produkt ger ett övertag över jämnåriga. Den får inte heller undergräva föräldrarnas auktoritet eller ansvar eller innehålla direkta uppmaningar till barn eller ungdomar att övertala sina föräldrar att köpa den annonserade produkten åt dem.
 

Överenskommelser

Konsumentverket/KO har träffat ett antal överenskommelser med näringslivet om hur marknadsföring som riktar sig till barn bör utformas, till exempel jultidningsförsäljning och skolfoton.

Läs mer:
Reklam och hälsa
Reklam och miljö
Pristävlingar i reklam
Miljömärkning
Nej till reklam
Extra försäkringar
e-handel, checklista
Kreditprövning
Bostadslån
Avtalsvillkorslagen
Marknadsföringslagen
Konsumentkreditlagen
Privatekonomi
Ekonomi
Juridik

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna