attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Reklamidentifiering 

All marknadsföring ska utformas så att det tydligt framgår att det är marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen.

En grundläggande princip är att det av en marknadsföringsåtgärd ska framgå att det är fråga om reklam; kravet på reklamidentifiering. En kommersiell annons får till exempel inte presenteras på ett sådant sätt att den uppfattas som redaktionell text, och ett reklamblad får inte se ut som en tidning. Direktreklamförsändelser ska med lätthet kunna skiljas från försändelser med annan information. Redan av ytterkuvertet ska det framgå att försändelsen innehåller reklam.

En annan grundläggande princip är att det av marknadsföringen ska framgå vem som är ansvarig för den, en så kallad sändarangivelse. Syftet med detta krav är att mottagaren av ett reklambudskap lätt ska kunna identifiera den som står bakom budskapet och därmed också kunna nå denne.

I marknadsföringslagen finns inget uttryckligt krav på adressangivelse. Sådana regler finns dock i lagen om tillfällig försäljning (SFS 1990:1183) och i distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). I andra sammanhang kan kravet på adressangivelse följa av kravet på att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed eller att uppgifter är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt. Förbud respektive åläggande kan då meddelas med stöd av generalklausulen i 4 § marknadsföringslagen.

Överträdelse av 5 § kan medföra skyldighet att betala marknadsstörningsavgift.

Läs mer:
Avtal
Avtalsvillkorslagen
Ångerrätt
Fel pris i annons
Vilseledande efterbildningar
Garanti
Hyra och leasa

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna