attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Rättigheter och skyldigheter

Svar på frågor om rättigheter och skyldigheter, t.ex. avgifter, banksekretess, förfalskningar, fullmakt, inkasso, penningtvätt, preskription och ångerrätt.

Finns det regler för vilka avgifter bankerna får ta ut?
Nej, prissättning av banktjänster är fri men avgifter ska framgå av avtalet eller den prislista som gäller. Det är kunden som avgör om tjänsten är prisvärd eller om han i stället väljer att utnyttja en annan (billigare) tjänst. Denna tjänst kan kunden då efterfråga antingen i samma bank eller hos en konkurrent.

Vilka uppgifter omfattas av banksekretess?
Banksekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Till och med uppgiften om en viss person är kund i banken eller ej, omfattas av sekretess. Banksekretessen omfattar även kundens tidigare förbindelser med banken d.v.s. sekretessen upphör inte om kunden valt att byta bank.

Får banken lämna ut uppgifter om mina konton till någon annan än mig?
En bankkund kan ge sitt uttryckliga samtycke till att banken lämnar ut viss upplysning till en utomstående. Samtycke kan t.ex. lämnas av bankkunden i form av fullmakt för annan att få ta emot upplysning. I vissa situationer har banken en skyldighet att lämna ut uppgifter till myndigheter som t.ex. Finansinspektionen, Skattemyndigheten, Polisen, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan m.fl.

Vad händer om banken bryter banksekretessen?
Om en banktjänsteman bryter mot sekretessen kan följden bli att banken kan tvingas betala skadestånd till den drabbade bankkunden. Bankkunden måste dock först kunna visa att han lidit en ekonomisk skada på grund av att banken brutit mot banksekretessen.

Jag har i god tro växlat in falsk utländsk valuta. Är det mitt eller bankens ansvar?
Banken står inte risken för att de pengar du växlar in är äkta. Visar det sig vid en kontroll att sedlarna är falska är det du som står för förlusten. En falsk sedel får inte användas som betalningsmedel. Det är ett allvarligt brott och den som medvetet gör detta kan dömas till fängelsestraff. Även innehav av falska sedlar är straffbart. Den som upptäcker en falsk sedel ska inte ta emot den. Den som redan tagit emot sedeln ska försöka komma ihåg hur han eller hon kan ha fått den och göra en polisanmälan.

Hur ordnar jag en fullmakt?
Bankerna har ofta egna fullmaktsblanketter du kan använda. Kontakta alltså banken och beställ en blankett. Bankerna kräver oftast att fullmakten ska bevittnas. Tänk noga igenom vad du vill att fullmakten ska omfatta och hur du formulerar dig i fullmakten. En fullmakt kan vara tidsbestämd, det vill säga du kan ange i fullmakten under vilken tidsperiod du vill att fullmakten ska gälla.

Hur återkallar jag en fullmakt?
Du kan alltid återkalla en lämnad fullmakt. Eftersom fullmakten finns hos banken, så kontaktar du banken och meddelar att fullmakten ska återkallas. Det kan vara bra att du gör det skriftligt och att du behåller en kopia av brevet. Banken makulerar därefter fullmakten, vilket innebär att fullmakten då inte längre går att använda.

Kan man klaga på hur ett inkassoföretag beter sig när det driver in en skuld?
I 4 § inkassolagen (1974:182) står att ”Inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed. Därvid skall iakttagas att gäldenären inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättes för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.” En av Datainspektionens arbetsuppgifter är att se till att inkassolagen efterlevs. På datainspektionens hemsida kan du läsa mera om hur du skriver ett klagomål och hur klagomålet behandlas. Skriv ned vad som har hänt och när det hände. Berätta vad du är missnöjd med och mot vem eller vilka ditt klagomål riktar sig. Försök att vara så konkret som möjligt. Skicka gärna med kopior eller utskrifter av det du vill klaga på. www.datainspektionen.se

Får banken fråga mig var pengarna jag sätter in kommer ifrån?
Ja, en banktjänsteman har rätt att ställa frågor ang. en transaktion, exempelvis då en kund vill sätta in pengar eller göra en överföring. Anledningen är att bankerna är skyldiga att förhindra penningtvätt och att motverka att banksystemet utnyttjas för detta. Du får alltså som kund vara beredd på att få frågor och att banktjänstemannen kanske också vill kontrollera din identitet. Allt du berättar för banken är skyddat av banksekretess.

Jag hade en skuld som jag trodde var preskriberad, men inkassobolaget påstår motsatsen. Vad är gäller?
Enligt preskriptionslagen kan preskription brytas genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse från borgenären. När krav skickas med brev är det borgenären som står risken för att brevet inte kommer fram och borgenären ska styrka att brevet nått gäldenären.

Högsta domstolen har i mars 2007 meddelat dom i ett rättsfall där ett inkassobolag har skickat totalt 14 krav eller påminnelsebrev till gäldenärens folkbokföringsadress och där gäldenären hävdar att han inte har mottagit dem. Högsta domstolen menar att när det är fråga om ett flertal försändelser är möjligheten att inte åtminstone någon har nått adressaten närmast försumbar, om ingen särskild omständighet föreligger. Eftersom gäldenären inte hade någon tänkbar förklaring till att samtliga kravbrev skulle ha kommit bort får preskriptionen anses vara bruten.

När preskriberas en skuld?
Preskription innebär att kreditgivaren efter viss tid - tre eller tio år - förlorar rätten att kräva ut sin fordran om inte preskriptionen avbryts av kreditgivaren dessförinnan. Preskriptionen avbryts genom att kreditgivaren t.ex. påminner om sin fordran. Efter ett preskriptionsavbrott börjar ny preskriptionstid att löpa. Konsumentkrediter preskriberas efter 3 år om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte krediter som grundar sig på löpande skuldebrev, dvs. ställda till innehavare eller viss man eller order, utan då gäller en preskriptionstid på 10 år. Bank- och hypotekslån grundas som regel på löpande skuldebrev varför det i dessa fall är en 10-årig preskriptionstid som gäller.

Jag var på banken och skaffade brevgiro. Kan jag ångra avtalet?
Nej, i och med att du ingick avtalet på banken, har du ingen ångerrätt. Hade du istället ingått avtalet på distans, t ex via telefon eller över Internet, hade du haft en ångerrätt på 14 dagar. Du kan däremot säga upp avtalet när du vill.

Vilka informationskrav gäller?
Du ska innan avtalet ingås, få tydlig information om bland annat pris, avgifter och eventuella skatter. Du ska också få information om ångerrätten inklusive uppgift om vad du kan komma att få betala om ångerrätten utnyttjas.

Har jag rätt att få ut alla uppgifter om min avlidne släktings bankaffärer?
För att banken ska kunna lämna ut uppgifter om den avlidnes bankaffärer till en enskild dödsbodelägare krävs att denne kan visa sig ha ett befogat ekonomiskt intresse av uppgifterna. Behovet av uppgifter ska förklaras särskilt i en skriftlig begäran. En godtagbar förklaring kan t.ex. vara att uppgifterna behövs för att en bedömning ska kunna göras om förskott på arv har utgått eller det har förekommit oegentligheter. Om uppgifter lämnas ska inte mera lämnas än vad som behövs för att tillgodose det intresse som dödsbodelägaren har anfört.

Min avlidne fars autogiron fortsätter att betalas - spärras de inte?
Nej, autogiron och stående överföringar brukar inte spärras automatiskt av banken. Däremot brukar kort, internetbank och liknande stängas av banken. Hör med den avlidnes bank vad som gäller där.

Läs mer:
privatekonomi

kreditprövning
bindningstid
låneskydd
säkerhet
lånelöfte
ränteskillnadsersättning
långivare
banksekretess
fullmakt
dödsbo

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. Mars 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna