attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Betala räkningar - frågor och svar

Svar på frågor om att betala räkningar, t.ex. autogiro, penningsöverföringstjänst, misstagsbetalning samt avgifter och ränta.

Vad gör jag om mitt autogiro inte fungerar?
I första hand ska du kontakta betalningsmottagaren. Du kan även kontakta din bank om du vill reklamera tjänsten.

Hur stoppar jag en enstaka autogirobetalning?
Du kan antingen kontakta betalningsmottagaren eller din bank. Om du har tillgång till bankens internettjänster kan du även stoppa betalningen den vägen.

Vad händer med autogirot om jag byter bank?
Eftersom du byter bankkontonummer måste du ändra autogirot. Tala om för din nya bank att du har autogiro, så hjälper den dig med att flytta autogiromedgivandet till ditt nya bankkonto.

Hur startar jag ett autogiro?
Du kontaktar betalningsmottagaren (det företag som ska ha betalningen) eller så gör du en anmälan på Internet via din internetbank. Du får fylla i ett så kallat autogiromedgivande, vilket ger betalningsmottagaren rätt att automatiskt dra överenskommet belopp från ditt konto.

Hur avslutar jag ett autogiro?
Du kontaktar antingen betalningsmottagaren eller din bank. Har du tillgång till bankens internettjänster kan du även avsluta autogirot på det sättet.

Måste jag själv göra något med mitt autogiro när jag byter betalningsmottagare?
Ja, du måste kontakta betalningsmottagaren eller din bank och meddela att medgivandet ska avslutas. Tänk på att du måste lägga upp ett nytt autogiromedgivande för att starta autogiro till den nya betalningsmottagaren.

Hur vet jag att jag är ansluten till autogiro?
Har du internetbank brukar en förteckning över dina autogiromedgivanden finnas där.

Hur vet jag vilket belopp som kommer att dras via autogiro och när det sker?
Betalningsmottagaren meddelar i förväg hur mycket som ska betalas och när pengarna dras. Det kan ske inför varje enskild dragning eller vid ett tillfälle för flera framtida dragningar. På ditt kontoutdrag kan du kontrollera att betalningen är genomförd.

Vad händer om jag inte har pengar på kontot när autogirodragningen ska ske?
Om pengar saknas när dragningen ska göras finns tre olika alternativ för vad som sker.

  • Betalningsmottagaren kan göra flera dragningsförsök, upp till 3 bankdagar efter förfallodagen
  • Ett inbetalningskort skickas till dig
  • Beloppet dras dubbelt vid nästa betalningstillfälle

Kontrollera med din aktuella betalningsmottagare vilken metod de använder.
Eftersom autogirodragningar görs tidigt på förfallodagen behöver du se till att pengarna som ska dras finns på ditt konto bankdagen innan förfallodagen. Med bankdag avses helgfri vardag. Med förfallodag avses begärd överföringsdag.
Enligt de villkor som din bank tillämpar för autogiro kan det vara möjligt att en betalning genomförs även om det saknas full täckning på kontot. Du får då betala ränta och avgifter för den skuld som uppstår. Kontrollera med din bank vad som gäller.

Vad är autogiro?
Med autogiro kan du betala räkningar med automatik från ett bankkonto. Du som betalar via autogiro kallas betalare, den som ska ha betalningen kallas för betalningsmottagare och den bank där du har ditt konto kallas för kontoförande bank. Autogirotjänsten administreras via företaget Bankgirocentralen (BGC) och är kostnadsfri. Vissa banker kan dock ta ut en avgift för att avisera betalningen.

Vilka konton kan jag ansluta till autogiro?
Det vanligaste är att använda lönekontot. Du kan höra med din bank vilket konto som är lämpligast. Om du tecknar medgivande via din internetbank får du en lista över de konton du kan använda dig av. Banken godkänner vanligtvis att även delade konton d.v.s. konton som disponeras av flera kontohavare ansluts till autogirot. För att kunna koppla ett delat konto till autogiro krävs att kontohavarna var för sig kan göra uttag på kontot. Du kan alltså inte ansluta konton som disponeras genom att samtliga kontohavare ska godkänna ett uttag.

Är det säkert att betala varor via Western Union, t.ex. om jag köpt en vara på en internetauktion?
Western Union är en s.k. penningöverföringstjänst och ger själva följande råd angående betalningar:
- Skicka aldrig pengar till en främling med hjälp av en penningöverföringstjänst.
- Använd inte penningöverföringar till att betala för saker som auktionsköp online.

Vad är en direktbetalning?
En direktbetalning innebär att pengar överförs från ditt konto till betalningsmottagarens konto. En sådan betalning är tekniskt "säker", men det behöver inte innebära att produkten levereras i tid eller håller utlovad kvalitet. Dessutom är det en förskottsbetalning, så om företaget t.ex. skulle gå i konkurs eller av annan anledning inte leverera varan/tjänsten du köpt så kan du inte återföra pengarna genom betalningssystemet.

Hur lång tid tar en överföring?
Enligt betaltjänstlagen ska en överföring som huvudregel ta högst en bankdag, vilket betyder att mottagaren ska ha tilgång till beloppet dagen efter att betalningsordern lämnats in. Banken och kunden får komma överens om en annan tidpunkt för när betalningen senast ska finnas tillgänglig, men tiden får inte överstiga fyra bankdagar.

Har en bank rätt att ta ut avgifter för en betalningsöverföring inom Sverige?
Ja, avgiftssättningen är fri. Men det ställs omfattande krav på den information som banken måste lämna i samband med ett överföringsuppdrag, detta gäller bland annat avgiften för överföringen.

Varför är det så dyrt att lösa in en giroblankett?
För bankernas avgifter gäller fri prissättning. Det är konkurrensen mellan bankerna som styr om bankerna kan ta ut en viss avgift för en tjänst som de tillhandahåller. Jämför bankernas utbud och avgifter när du gör ditt val av bank.

Jag har satt in pengar på fel bank- eller plusgiro. Kan jag få tillbaka mina pengar?
I de flesta fall bör det gå att få tillbaka pengarna. Kontakta mottagaren och begär att pengarna betalas tillbaka. Har någon felaktigt tagit emot en insättning, har den personen inte rätt att behålla eller använda pengarna. Undantag finns om mottagaren inte insåg, eller borde ha insett, att pengarna inte var avsedda för honom/henne och därför i god tro har förbrukat pengarna.

Jag har satt in pengar på fel konto. Kan jag få tillbaka mina pengar?
Ja, i de allra flesta fall. Kontakta mottagaren, förklara att du gjort ett misstag och be att få tillbaka pengarna. Men vet du inte vem mottagaren är så måste du be banken om hjälp. Banken kan kontakta den som fått betalningen och informera dig om vem som fått pengarna. Banken kan aldrig hämta tillbaka pengar.

Jag har fått in en okänd insättning på mitt konto. Kan jag behålla pengarna?
Du bör kontakta din bank. I princip har den som gjort den felaktiga insättningen rätt att kräva tillbaka pengarna av dig. Om du varit i god tro såväl vid mottagandet av pengarna som när du förbrukat dessa, har dock allmän domstol i vissa fall ogillat insättarens krav på återbetalning. Du har i dessa fall fått behålla de felaktigt insatta pengarna, men detta är ett undantag.

Har en bank rätt att ta ut avgifter för en betalningsöverföring till ett annat land inom EU/EES?
För betalningar i euro eller svenska kronor (SEK) till annat land inom EU/EES gäller särskilda regler. I en EG-förordning finns fastställt att en gränsöverskridande betalning i euro inte får kosta mer än motsvarande betalning inom landet. Banken har rätt att ta ut en växlingsavgift i samband med en utlandsöverföring.
Riksdagen har också beslutat att denna förordning även ska gälla överföringar i SEK.

Hur hög dröjsmålsränta får man ta ut?
Enligt räntelagen får man ta ut en dröjsmålsränta med åtta procentenheter över den gällande referensräntan. På riksbankens hemsida kan du se vad den aktuella referensräntan är. En högre dröjsmålsränta måste vara avtalad mellan parterna. Avtalet måste ha ingåtts senast i samband med fordrans uppkomst

Finns det regler om bankernas avgifter?
Nej, prissättning av banktjänster är fri men avgifter ska framgå av avtalet eller den prislista som gäller. Det är du som avgör om tjänsten är prisvärd eller om du i stället väljer att utnyttja en annan (billigare) tjänst. Denna tjänst kan du då efterfråga i samma bank eller hos en konkurrent.

Kan jag deponera eller nedsätta pengar om jag har en tvist med en leverantör?
Nej, du kan inte deponera ett belopp som det råder tvist om. Har du exempelvis köpt en vara som är felaktig kan du inte deponera pengarna i väntan på att tvisten blir löst. Det är bara vid hyrestvister som du kan deponera belopp som du och hyresvärden tvistar om. Det gör du i så fall hos Länsstyrelsen.
Har du en skuld till någon men det finns vissa hinder för att du ska kunna betala, så kan du göra en så kallad nedsättning av pengarna hos Länsstyrelsen. Det gäller om du inte vet vem det är som ska ha pengarna, om den som du ska betala till vägrar att ta emot pengarna eller om två eller flera personer kräver dig på betalning och det är ovisst vem som är rätt mottagare. I och med nedsättningen av pengarna räknas det som att du har betalat.

Hur anmäler jag mig för e-faktura?
Du anmäler dig via din Internetbank. Ett företag som vill ansluta sig till e-fakturasystemet måste skicka sina företagsuppgifter till alla banker där privatpersoner kan anmäla sig till e-faktura. En del företag kan också ta emot anmälan.

Kan jag få e-faktura på en räkning som står på min sambo?
Oftast inte, men det beror på vilka regler företaget (betalningsmottagaren) har.

Kan jag kombinera e-faktura med autogiro?
Det går ofta bra, men det beror på vilka regler den enskilda betalningsmottagaren har.

Hur avslutar jag e-faktura?
Om du inte längre vill ha e-faktura från ett visst företag gör du en avanmälan hos din bank. Banken ser till att din avanmälan vidarebefordras till företaget.

Har jag rätt att få kontoutdrag i pappersform?
Ja, du har rätt att få kontoutdrag på papper en gång i månaden. Enligt villkoren för ditt transaktionskonto kan banken exempelvis tillhandahålla information om dina transaktioner enbart via nätet. Men om du särskilt begär det har du rätt att utan kostnad få kontoutdragen på papper. Denna rättighet framgår av betaltjänstlagen.

Läs mer:
privatekonomi

betala till utlandet - frågor och svar
bank- och kreditkort - frågor och svar
olika lån - frågor och svar
seniorlån - frågor och svar
bolån - frågor och svar

lån - frågor och svar

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna