attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Pristävlingar i reklam

Prestation

I en pristävling ska man prestera något, till exempel svara på kunskapsfrågor, skriva en slogan, döpa något, rita en teckning, ta ett fotografi eller lösa ett korsord. Vinnaren ska utses genom att de tävlandes individuella prestationer bedöms enligt vissa i förväg bestämda grunder. Slumpen får inte i någon nämnvärd grad påverka utgången - i så fall blir det hela att betrakta som ett lotteri. Det är alltså den deltagare som är bäst på något som vinner.
 

Utslagstävling

Om flera deltagare i en tävling har nått likvärdiga resultat, som berättigar till pris, blir följden att alla dessa deltagare ska få likvärdiga pris. Men för att skilja deltagarna åt kan man ha en utslagstävling. De tävlande får inte skiljas åt genom lottning eller annat förfarande som styrs av slumpen, för då blir tävlingen ett lotteri.

När det gäller prestationspristävlingar som anordnas i kommersiellt syfte, för att dra uppmärksamheten till en viss produkt, stärka ett varumärke eller skapa goodwill hos ett företag och dess eventuella samarbetspartner i pristävlingen, finns egentligen inga uttryckliga rättsregler.

Erbjudanden i reklam om att delta i en pristävling får därför bedömas enligt 13 § marknadsföringslagen (1995:450). Paragrafen ställer krav på att näringsidkaren i marknadsföringen ska lämna tydlig information om villkoren för att utnyttja erbjudandet, om erbjudandets beskaffenhet och värde samt om de tidsgränser och andra begränsningar som gäller för erbjudandet.

När köp av en vara kopplas till ett tilläggserbjudande om att delta i en tävling bedöms det som ett förmånserbjudande enligt 13 § marknadsföringslagen. Det är numera inte otillåtet att förena en pristävling med köptvång av viss produkt, men oftast är pristävlingar fristående och fordrar inte att man måste köpa en produkt för att få delta i tävlingen.

Reklamens utformning

Följande regler gäller när en reklampristävling ska presenteras:

 • Alla villkor för tävlingen ska redovisas tydligt och uttömmande.
   
 • Samma villkor ska gälla för alla som deltar i tävlingen.
   
 • Tävlingsuppgiften ska beskrivas utförligt och entydigt.
   
 • Tävlingen ska genomföras enligt de regler som arrangören utfäst sig att tillämpa.
   
 • Det ska finnas information om hur bedömningen går till och vilka kriterier som är utslagsgivande.
   
 • Det ska framgå hur pristagare utses och hur många priser som delas ut. Om en jury bedömer tävlingsbidragen bör ledamöterna i juryn namnges.
   
 • Vinsterna ska beskrivas tydligt när det gäller värde, modell och liknande.
   
 • Bedömningen av tävlingsbidragen ska vara opartisk och vederhäftig. Deltagarna får inte utsättas för godtycke.
   
 • Resultatet av tävlingen ska presenteras på lämpligt sätt. Detta bör inte göras på ett mindre lättillgängligt sätt än presentationen av själva tävlingen. Det ska stå när och var namnen på pristagarna kommer att publiceras och vilka vinnare som kommer att underrättas personligen.
   
 • Om pristagare själv kan få betala skatt på vinsten ska det finnas information om detta.
   
 • När pristävlingar riktas till barn är det särskilt viktigt att tävlingen presenteras klart och lättfattligt, och att tävlingen genomförs korrekt och på avsett sätt, även om en tävling skulle locka till ett mycket stort deltagarantal. Barns entusiasm och godtrogenhet får inte utnyttjas eller missbrukas.
   
 • Om de namn och adressuppgifter som samlats in i samband med tävlingsdeltagandet är tänkta att användas för eventuellt kommande reklamändamål ska det finnas information om detta.

Konsumentverket får många frågor om vilka regler som gäller för pristävlingar och lotterier i reklamsammanhang. Men det är Lotteriinspektionen som har tillsyn över lotterilagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Lotteriinspektionen utövar också den närmare tillsynen över sådana lotterier som anordnas efter tillstånd av inspektionen och regeringen. För kommersiella reklamlotterier lämnas inget tillstånd.

Läs mer:
Reklam till barn
Reklam och hälsa
Reklam och miljö
Miljömärkning
Nej till reklam
Extra försäkringar
e-handel, checklista
Kreditprövning
Bostadslån
Avtalsvillkorslagen
Marknadsföringslagen
Konsumentkreditlagen
Privatekonomi
Ekonomi
Juridik

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna