attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Registret mot penningtvätt

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till registret mot penningtvätt. Registret har kommit till för att förhindra att pengar som kommer från brottslig verksamhet förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet.

Penningtvätt är en internationell företeelse och sker ofta över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera.

Vilka ska anmäla sig till registret?

Fysiska och juridiska personer som

  • driver verksamhet som avser bokföring och redovisning
  • ger skatterådgivning
  • ger juridisk rådgivning vid köp och försäljning av fastigheter och företag m.m. (gäller ej advokater eller biträdande jurister vid advokatbyrå).
  • bildar, säljer och förmedlar företag
  • bedriver verksamhet som avser försäljning av varor mot kontant betalning till stora belopp (minst 15 000 euro per affärstransaktion). Exempel är handel med bilar, juveler, klockor och antikviteter.

Även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet måste anmäla sig. Detta gäller för filialer som bedriver någon av ovanstående verksamheter.

Vad händer om du inte anmäler dig till registret?

Om du inte anmäler dig till registret, trots att du bedriver sådan verksamhet som står ovan, kan den myndighet som har tillsynsansvar besluta att du måste upphöra med verksamheten.

Lagen innebär att den som bedriver någon av de anmälningspliktiga verksamheterna behöver skaffa sig kännedom om sina kunder och också kontrollera identiteten hos kunderna. Vid misstanke om att en affär kan vara ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism ska upplysningar lämnas till Finanspolisen. Se vidare i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och terrorism.

Vilka berörs inte av lagen?

De som idag står under tillsyn hos andra myndigheter ska inte anmäla sig för registrering hos Bolagsverket.

Dessa är:

  • auktoriserade och godkända revisorer samt hos Revisorsnämnden registrerade revisionsbolag
  • fastighetsmäklare (Fastighetsmäklarnämnden)
  • advokater (Advokatsamfundet)
  • finansiella företag (Finansinspektionen)
  • kasinon och lotterier (Lotteriinspektionen).

Länsstyrelser är tillsynsmyndigheter

Länsstyrelserna i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne är tillsynsmyndigheter för de företag och personer som ska registreras hos Bolagsverket. Vilken tillsynsmyndighet som blir aktuell bestäms av företagets säte eller personens folkbokföringsadress. Gällande filialer så är länsstyrelsen i Stockholm tillsynsmyndighet, oavsett var filialen har sitt säte. Med filial avses ett utländskt företag som har sitt avdelningskontor i Sverige.

Bolagsverket kommer att underrätta länsstyrelserna om vilka som förs in i registret.

Sök i registret mot penningtvätt

I Näringslivsregistret (Bolagsverket) kan du söka information i registret mot penningtvätt.

Läs mer:
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Så anmäler du ett AB
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna