attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

Patent

Patent (av latin: li'tterae pate'ntes, öppna brev) är en tidsbegränsad och lagbunden rätt att inneha ensamrätten till att dra kommersiell nytta av en viss uppfinning.

En uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem. Ingen annan får använda uppfinningen yrkesmässigt genom att till exempel tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan patenthavarens tillstånd.

Patent är i europeisk rätt avsedda att skydda uppfinningar som innebär en tidigare okänd lösning av ett tekniskt problem, medan patent i USA kan ges också på annat än tekniska uppfinningar, till exempel affärsmetoder. För att patent ska beviljas krävs att uppfinningen är ny, har uppfinnings- höjd och att den är industriellt tillämpbar. Att en uppfinning har uppfinningshöjd innebär att den skiljer sig väsentligt från tidigare känd teknik.

En uppfinning är alltså en ny teknisk lösning, en ny teknisk apparat, men kan också vara en upptäckt. En upptäckt som ger en helt ny användnings- möjlighet. Blanda inte ihop uppfinning och innovation. En innovation är resultatet av en innovationsprocess och kan vara, förutom en konkret produkt, en effektiv tjänsteprocess, ett nytt sätt att effektivt transportera varor på (tänk IKEA och platta paket), att använda lättare och starkare material i en befintlig produkt, etc. En uppfinning eller teknisk nyhet är en slags innovation. Innovatören är uppfinnaren till innovationen.

När patent beviljas offentliggörs detaljerat hur uppfinningen fungerar. I Sverige utfärdas patent av Patent- och registreringsverket.

Något s. k. världspatent, som det ibland talas om, finns inte. Uppfinnaren har att söka patent — och erlägga fastställda avgifter — inom varje jurisdiktion, där han söker skydd. Numera har man dock möjlighet att centralt söka patent som om det beviljas går att få för hela EU-området. Man är dock fortfarande tvungen att betala för patenträttigheten i varje land där man vill ha skyddet.

Patenten i sig är en handels- och bytesvara. Det är inte ovanligt att ett företag utvecklar och patenterar fler uppfinningar än det använder i sina produkter. Överskottet kan licensieras ut till andra tillverkare eller användas som hot och hinder mot andra tillverkare. När två företag äger patent som förhindrar det andra företaget att utveckla sina produkter, kan de enas om korsvis licensiera patenten, med eller utan ekonomisk ersättning. Om flera företag ingår en sådan uppgörelse, talar man om en patentpool. Om ingen uppgörelse har kommit till stånd, talar man om ett patentsnår (eller en snårskog av patent; engelska patent thicket). 

Patentpooler som omfattar de dominerande tillverkarna på ett område är en sorts karteller, som försvårar för nya företag att etablera sig. När standarder etableras är det inte ovanligt att de omfattas av patent. De patentägande företagen brukar i så fall avkrävas att licensiera dessa patent på lika villkor till alla tillverkare som vill följa standarden.

Internetstandarder som fastslås av IETF tillåts däremot inte bygga på patenterad teknik. Internet Engineering Task Force (IETF) är en löst sammansatt organisation som arrangerar diskussioner och överenskommelser om den teknik som skall användas på Internet.
 

Läs mer:
Mönsterskydd/designskydd
Varumärke

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna