attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Optioners värde

Att investera i optioner kräver långt mera av dig än att investera i aktier – både avseende kunskap om vad du investerat i och avseende tid att följa utvecklingen av din investering. Options- handel ger möjligheter till mycket hög avkastning. Riskerna med optionshandel kan samtidigt vara mycket högre än vid direkt köp av de underliggande aktierna. Det är mycket viktigt att du sätter dig in i vad handel med optioner innebär för att du ska kunna utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

Priset på en option kallas premie. Detta pris kan sägas bestå av två delar: realvärdet och tidsvärdet. Med realvärde menas skillnaden mellan lösenpriset och marknadsvärdet på den underliggande aktien. Med tidsvärdet menas skillnaden mellan premien och realvärdet.

Detta betyder att för en köpoption är realvärdet = marknadsvärdet – lösenpriset. För en säljoption är realvärdet = lösenpriset – marknadsvärdet

Tidsvärdet kan förenklat beskrivas som sannolikheten för att optionen inom dess löptid ska få ett högre realvärde. Allt annat lika kan sägas att ju längre löptid som återstår av optionen, desto större är tidsvärdet. Omvänt innebär det att ju närmare optionens förfallodag du kommer, desto mindre blir tidsvärdet, för att på slutdagen vara 0.

Det är också så att en aktie som rör sig kraftigt, vilket på ekonomispråk kallas för att ha hög volatilitet, oftast leder till ett högre tidsvärde hos optionen. Det beror på att en aktie som rör sig kraftigt har en större sannolikhet att nå det förväntade värdet.

Du ser en sammanfattning av detta i följande tabell. Det är dock fråga om en förenkling och detta ger inte en fullständig bild av hur värdet på en option påverkas eftersom det även finns andra faktorer som påverkar optionspriset.

Om nedanstående ökar: Köpoption (värde) Säljoption (värde)
     
Värdet på den underligggande aktien Ökar Minskar
Volatiliteten Ökar Ökar
Lösenpriset Minskar Ökar
Löptiden Ökar Ökar


Funktion för olika optioner

Vad innebär då ovanstående resonemang i praktiken? Vi ska nu visa på några exempel på användandet av optioner. Vad som beskrivs är vad som brukar kallas för grundläggande positioner. Genom att kombinera olika optionspositioner kan man spekulera i, eller skydda sig mot, i stort sett vilken marknadsutveckling som helst. Observera att vi helt bortser från transaktionskostnader och skattekostnader.

Exemplen har i samtliga fall utgått från att lösenpriset är 100 kronor och premien är 5 kronor.

Köpt (innehavd) köpoption
Om du tror att kursen på en viss aktie ska gå upp, kan du välja att köpa en köpoption. Denna ger dig rätt att köpa aktien till ett bestämt pris, lösenpriset. För denna rätt får du betala en premie. Om aktiekursen är högre än lösenpriset plus erlagd premie kommer du att utnyttja optionen. Du kan då köpa aktien till ett lägre pris, lösenpriset, än aktiens kurs. Om aktiekursen är högre än lösenpriset kommer du att göra en vinst på affären. Hur mycket framgår av exemplet i nedanstående diagram (aktiekursen – lösenpriset – premien). Om aktiekursen är lägre, kommer du inte att lösa in optionen. Du har därmed förlorat den premie som du har betalat. Du kan dock inte förlora mer än vad du har betalat i premie.

Såld (utfärdad) köpoption
Om du äger en aktie, men inte tror att kursen kommer att gå upp, kan du utfärda en köpoption. Det betyder att du förbinder dig att sälja denna aktie till optionsinnehavaren till ett i förväg bestämt pris. För detta åtagande får du en premie av den som köper optionen.

Skulle du ha fel i din tro, och aktiekursen går upp, kommer du bli tvungen att sälja dina aktier under det pris som råder på börsen. Du har visserligen fått en premie, men du avsäger dig vinsten över den nivå där du utfärdat optionerna; om det pris du sålde aktierna för tillsammans med premien understiger kursen på aktien hade det varit mer lönsamt att sälja dem till aktiekursen.

I ovannämnda exempel antog vi att du ägde de aktier på vilka du utfärdade en option (kallas ofta för covered call). Om du inte äger aktierna, kan din förlust i princip bli obegränsad. Utfärdaren av optionen är skyldig att, om innehavaren begär lösen, sälja aktier till lösenpriset oavsett hur hög den aktuella aktiekursen är. Om du då inte har aktierna måste du betala vad dessa kostar, det vill säga den aktiekurs som aktien nu har för att sedan kunna sälja aktierna till lösenpriset enligt optionen. Att utfärda en köpoption innebär alltså ett mycket stort risktagande.

Köpt (innehavd) säljoption
Om du tror att kursen på en aktie ska gå ner, kan du köpa en säljoption. Den ger dig rätten att sälja aktien till ett i förväg bestämt pris. För denna rätt får du betala en premie. Skulle du ha rätt i din tro, och kursen går ner, kommer du att tjäna på affären. Om kursen å andra sidan går upp kommer du inte att utnyttja optionen och du har förlorat vad du betalt i premie. Du kan däremot inte förlora mera pengar.

Detta kan sägas vara ett exempel på att ”försäkra” sig mot en nedgång av aktiekursen. Kom bara ihåg att denna ”försäkring” bara gäller så länge som optionen löper. Vill du ha ett fortsatt skydd mot nedgång av aktiekursen därefter, måste du köpa en ny option.

Såld (utfärdad) säljoption
Om du tror att en akties kurs kommer att ligga stilla eller gå upp, kan du utfärda en säljoption. Detta betyder att du förbinder dig att köpa den underliggande aktien till ett i förväg bestämt pris, lösenpriset. För detta åtagande får du en premie.

Skulle aktiekursen istället komma att sjunka under lösenpriset är du skyldig att köpa aktierna till detta lösenpris. Din förlust på affären blir då lösenpriset - erhållna premien – aktiekursen. Din maximala förlust blir lösenpriset – erhållen premie, eftersom en aktie inte kan bli mindre värd än 0 kronor.


 

Läs mer:
Optioner
Standardiserade optioner
Handel med värdepapper
Fondsparande
Handel med värdepapper
Räntefonder
Indexfonder
Blandfonder
Etiska och ideella fonder
Hedgefonder
Utlandsregistrerade fonder, utländska fonder
Strukturerade produkter
Derivat

Källa:
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna