attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Standardiserade optioner

De optioner som handlas på en marknadsplats är oftast standardiserade. Det innebär att det finns av marknadsplatsen fastställda villkor som gäller för dessa. Skälet till detta är naturligtvis att optionerna ska vara enkla att handla med. Några vanliga standardvillkor avser:

  • Löptid
    En option har en i förväg bestämd löptid, från noteringsdagen till slutdagen. Efter slutdagen förfaller optionen och blir således värdelös. Vanligen är inte löptiden på en option längre än sex månader. Slutdagen på Stockholms-börsen är alltid den tredje fredagen i lösenmånaden för aktieoptioner och fjärde fredagen för indexoptioner.
     
  • Lösenpris
    Med lösenpriset avses det pris som den underliggande aktien ska köpas (eller säljas) för.

Varje option har en underliggande aktie, och optionen omfattar normalt 100 st. underliggande aktier. Om du köper en option kallas det ofta för ett kontrakt. Har du köpt 30 kontrakt av Volvo-optioner motsvarar detta alltså 3000 Volvo-aktier.

Det finns två typer av optioner som fungerar på olika sätt beträffande tid för inlösen. De kallas för amerikanska respektive europeiska optioner.

De aktieoptioner som handlas på Stockholmsbörsen är av amerikansk typ. Villkoren för den amerikanska typen av optioner ger den som innehar optionen rätt att begära lösen när som helst under optionens löptid.

De indexoptioner som handlas på Stockholmsbörsen är av europeisk typ vilket innebär att de endast kan lösas på slutdagen. Detta sker genom kontantavräkning vilket innebär att några värdepapper inte levereras.

Läs mer:
Optioner
Optioners värde
Handel med värdepapper
Fondsparande
Handel med värdepapper
Räntefonder
Indexfonder
Blandfonder
Etiska och ideella fonder
Hedgefonder
Utlandsregistrerade fonder, utländska fonder
Strukturerade produkter
Derivat

Källa:
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna