attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys är en analys av en organisations utomstående verklighet (det vill säga omvärlden), men termen användas också av enskilda individer. Någon enhetlig och entydig definition finns inte. Omvärldsanalys kan stå både för den analys som görs och för det arbete som leder fram till en färdig analys. Enkelt sammanfattat kan en omvärldsanalys sägas svara på frågan: Vad är det som händer och hur påverkar det våra/mina möjligheter att nå våra/mina mål? I samband med detta kan ett antal olika handlingsalternativ utarbetas, hypotetiska konsekvenser redovisas och rekommendationer göras. De val, beslut och agerande som följer på en omvärldsanalys beskrivs ofta som en vald strategi, varför omvärldsanalys gärna relateras till strategiutveckling och mer övergripande beslut. Det hindrar dock inte att omvärldsanalys görs i alla typer av sammanhang där det strategiska inslaget är mindre.

Omvärldsanalysen är inte bunden till någon särskild modell, även om SWOT-modellen ofta används. Därutöver används ofta olika modeller för att kategorisera omvärlden, t.ex. PEST-analys eller STEEP-analys. Omvärldsanalys görs ofta i samband med olika scenarioarbeten då scenarierna skapas genom att identifiera trender i omvärlden och konstruera idéer om hur dessa trender kommer att utvecklas och påverka den verksamhet man intresserar sig för. Det som då skapar trender och förändringar betecknas drivkrafter. En viktig del av omvärldsanalysen är både att identifiera olika drivkrafter, men också fokusera mot de som upplevs som särskilt viktiga för organisationen. Vad som är viktigt beror dock på vilket perspektiv som anläggs och vilket intresse som ges företräde, varför en väl förankrad omvärldsanalys förutsätter att flera personer med olika perspektiv involveras i utarbetandet.

I en SWOT-analys kännetecknas detta av de sista bokstäverna; S ("Strengths", styrkor), W ("Weaknesses", svagheter), O ("Oppurtunities", möjligheter) samt T ("Threats", hot). På ett likartat sätt har analysnamnen PEST respektive STEEP skapats. PEST står för Politik, Ekonomi, Sociala faktorer respektive Teknologi. STEEP är en utveckling av PEST där tillägget av ett extra E står för Environment, d.v.s. Miljö. STEEP kan på detta sätt vara en mer dagsaktuell version av PEST, men båda modellerna lider av att det sociala området är alltför diffust och outvecklat. Drivkrafter som härrör från värderingsförskjutningar och andra typer av sociala rörelser kan därför lätt förbigås.

Litteratur:

 • Ericsson, Björn. (2003). Spaning in i framtiden. Om omvärldsanalyser i kommuner. Kommentus.
 • Frankelius, Per. & Rosén, Carl-Gustaf. (1993). Företaget & Omvärlden. Handbok i strategisk information. Liber-Hermods.
 • Frankelius, Per. (2001). Omvärldsanalys. Liber Ekonomi.
 • Hamrefors, Sven. (2002). Den uppmärksamma organisationen: från business intelligence till intelligent business. Lund:Studentlitteratur.
 • Hedin, Hans, & Sandström, Björn. (2006). Företagets omvärldsradar: omvärldsanalys och fläckiga ugglor. Lund : Studentlitteratur.
 • Hoppe, Magnus. (2009). Myten om det rationella flödet: en studie av hur organisatorisk ledning formas genom omvärldsanalys och underrättelsearbete i kunskapsintensiva företagsmiljöer. Diss. Åbo : Åbo Akademi.
 • Lindgren, Mats, & Bandhold, Hans. (2008). Scenarioplanering. Konsultförlaget Uppsala publishing House.
 • Nelke, Margareta. (2006). Bevaka din omvärld. Malmö : Liber.
 • Pagels-Fick. Göran. (1999). Business Intelligence : Om organisation, metoder och tillämpning. Stockholm: Industrilitteratur / Danderyd: Busad.
 • Solberg Søilen, Klaus. (2005). Introduction to Private and Public Intelligence. The Swedish School of Competitive Intelligence. Studentlitteratur.
 • Genf, Linda & Laurent, Johanna. (2008). Omvärldsanalys i praktiken. Om omvärldsanalys som ett verktyg för produkt-, affärs- och verksamhetsutveckling. Liber.

Läs mer:
Omvärldsbevakning

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna