attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Naturskydd

Naturskydd eller naturvård innebär att man skyddar en viss typ av natur.

Naturvård innebär dels att man vill värna om specifika livsmiljöer och de djur och växter som lever där i syfte att bevara och gynna den biologiska mångfalden. I naturvård ingår också att man värnar om den geologiska mångfalden, det vill säga geologiska företeelser som har ett högt bevarandevärde. Det finns många olika typer och former för naturskydd. Natur skyddas för att bevara en mångfald av djur och växter, representativa geologiska företeelser, rent vatten, vackra utsikter, varierad natur och möjligheten för människan att få njuta av allt detta, idag och i framtiden. I en vidare definition av begreppet naturvård inbegrips även landskapsvård[1] och viltvård[2].

Naturskydd
En skylt vid området Parque Nacional Torres del Paine i Chile som anger att platsen är skyddad som nationalpark.

Skydd av områden

Nationalpark
Naturreservat
Kulturreservat
Riksintressen
Natura 2000
Landskapsbildskydd
Djur- och växtskyddsområde
Samrådsområden
Strandskyddsområde
Miljöskyddsområde
Vattenskyddsområde
Biotopskyddsområde
Naturminne
Naturvårdsavtal

Skydd av arter

Fridlysning
Skydd mot främmande arter
Artskydd (CITES)

Källor

  1.  Per Wramner och Odd Nygård (2010) Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald. COMREC Studies in Environment and Development No. 2. Stockholm.
  2.  ”Naturvårdsverket:Viltvård”.

Läs mer:
Upplandsstiftelsen
nationalpark
naturreservat
kulturreservat
riksintresse
natura 2000
djur- och växtskyddsomrode
strandskydd
miljöskyddsområde
vattenskyddsområde
biotopskyddsområde
naturminne

Denna artikel och bild omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna