attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden.

Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000, vilket innebär att de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden. Dessa områden ska ha en bevarandeplan som pekar ut naturvärdena och ska beskriva vad som krävs för att värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar.

Natura 2000 områden är i Sverige skyddade av 7 kap. miljöbalken. Det betyder att åtgärder inom ett sådant område kan kräva tillstånd från länsstyrelsen. Naturvårdsverket koordinerar arbetet med Natura 2000-områdena i Sverige.

Lövsumpskogen inom Fullersta kvarn är ett Natura 2000-område.
Lövsumpskogen inom Fullersta kvarn är ett Natura 2000-område.
Foto: Holger Ellgaard

Näverkärr på Härnäset är ett Natura 2000-område.
Näverkärr på Härnäset är ett Natura 2000-område. Foto: Johan Jönsson

Läs mer:
Upplandsstiftelsen
naturskydd
nationalpark
naturreservat
kulturreservat
riksintresse
djur- och växtskyddsomrode
strandskydd
miljöskyddsområde
vattenskyddsområde
biotopskyddsområde
naturminne

Denna artikel och bilder omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna