attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Mikroekonomi

Mikroekonomi är det område inom nationalekonomin som i huvudsak analyserar producenters och konsumenters samverkan på marknader. Antaganden om aktörerna och marknaden görs och utifrån dessa dras slutsatser om hur ekonomin bör eller kommer att fungera.

Konsument
Konsumenten beskrivs oftast av en nyttofunktion och antaganden kring nyttofunktionens utseende påverkar konsumentens beteende. De vanligaste antagandena är att nyttofunktionen är växande med negativ andraderivata (vilket ger riskaversion). På detta läggs ett budgetvillkor. Konsumenten antas ofta agera helt rationellt, men särskilt i modern forskning brukar detta villkor modifieras på olika sätt.

En engelkurva visar hur konsumtion förändras i förhållande till inkomsten. Om konsumentens inkomst förändras så förändras konsumtionen av olika varor på olika sätt, vilket gör att varor kan kategoriseras i olika grupper så som inferiör vara eller normal vara.
[En vara sägs vara inferiör då efterfrågan på varan minskar när konsumentens inkomst ökar, eller motsatt, efterfrågan på varan ökar då konsumentens inkomst minskar. Detta beror i allmänhet på att konsumenten får råd med dyrare substitutvaror. Ett exempel på en sådan vara är snabbnudlar, som framför allt köps av låginkomsttagare. Även bussresor räknas hit, eftersom den som har mer pengar väljer snabbare färdmedel, som taxi, tåg eller flyg.]

Producent
Produktion beskrivs av en produktionsfunktion som beskriver möjlig tillverkning för ett företag. Producenten antas oftast vara vinstmaximerande.

En isokvantkurva beskriver de olika möjliga tillverkningskombinationerna. Marginalprodukt beskriver produktion av ytterligare en enhet, kostnaden för den kallas marginalkostnad.
[En isokvantkurva (från "iso"=lika stor och "kvant"=kvantitet/mängd) är en kurva som visar alla olika kombinationer av produktionsfaktorers kvantiteter som ger samma produktionsvolym. Kurvan visar alltså hur mycket kapital och hur mycket arbete som behövs för att bibehålla samma produktionsmängd. Både arbetet och kapitalet är variabla medan produktionsvolymen är konstant. Om man minskar på kapitalet så så måste man höja insatsvaran arbete annars når man inte önskad produktionsmängd.]

Marknaden
Aktörernas agerande påverkar också på vilken form av marknad dessa verkar. Olika typer av marknader är exempelvis monopol, monopsoni, oligopol och kartell.

Ett viktigt verktyg i mikroekonomi är spelteori, som studerar hur en aktör ska agera utifrån hur konkurrerande aktörer agerar.

Läs mer:
Perfekt konkurrens
Makroekonomi
Nationalekonomi
Marginalnytteteorin
Penningteori

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna