attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Marknadsföring riktad till barn och unga

Den kommersiella pressen på såväl vuxna som barn och unga blir allt starkare och marknadsföringen alltmer påträngande. Barn och unga är en särskilt utsatt målgrupp. De är genom sin oerfarenhet mer mottagliga för kommersiella budskap och har inte samma förmåga som vuxna att vara kritiskt inställda till den påverkan som de utsätts för i vinstsyfte. Samtidigt har de unga idag mer egna pengar att spendera och dessutom stor inverkan på familjens inköp.

Till följd av den ökade användningen av Internet och mobiltelefoner har också nya marknadsföringskanaler tillkommit som de unga snabbt tar till sig. Den nya tekniken ger upphov till viktiga frågor om gränserna för barn och minderårigas rättshandlingsförmåga.
 

Särskilda produkter

Livsmedel

Det är viktigt att reklam som påverkar barn och unga inte främjar en osund livsstil. Under de senaste åren har fetma också bland minderåriga blivit ett folkhälsoproblem. Reklamen för onyttig mat eller så kallad utrymmesmat är betydligt vanligare än för livsmedel som ingår i kostcirkeln. Marknadsföring till minderåriga av mat och dryck måste vara ansvarsfull från ett folkhälsoperspektiv.

ICC antog 2004 riktlinjer för ansvarsfull reklam för mat och dryck. Av dessa framgår bland annat:

  • att reklam för mat och dryck inte får uppmuntra till eller överse med överdriven konsumtion,
     
  • att portionsstorlekar ska vara lämpliga med hänsyn till den miljö i vilken de visas,
     
  • att reklam för mat och dryck inte får undergräva vare sig främjandet av en hälsosam och balanserad kost eller vikten av en hälsosam aktiv livsstil,
     
  • att reklam inte får innehålla direkta uppmaningar till barn att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa den annonserade produkten åt dem.

Det strider mot god sed att framställa ett livsmedel som nyttigt när det i själva verket inte borde ätas annat än undantagsvis. Det slog MER fast i ett ärende (16/05) som KO anmälde till rådet. I uttalandet framhöll MER att reklam för mat och dryck på ett rättvisande sätt måste presentera produktens verkliga egenskaper och inte får missleda i något avseende. Nämnden uttalade också att reklam, som i och för sig har vuxna som målgrupp, ändå ska följa de regler som gäller för barn när reklamen har ett innehåll och upplägg som når många barn och lockar dem att ta del av den.
 

Alkohol och tobak

Barn och unga skall inte genom marknadsföring utsättas för påtryckningar att prova alkohol eller tobak. Marknadsföring av alkohol får därför inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar under 25 år (alkohollagen). Enligt motiven till tobakslagen får marknadsföring av tobak inte utformas så att den fångar uppmärksamheten hos barn och ungdomar under 18 år. Det är till exempel inte tillåtet att marknadsföra godis och leksaker som kan förknippas med en specifik tobaksvara.

Läs mer:
Marknadsföring riktad till barn och unga
Särskilda marknadsföringsformer
Telefon och mobila innehållstjänster
Etiskt och socialt ansvar
Avtal som ingås av underårig
Avtalsvillkorslagen
Marknadsföringslagen
Konsumentkreditlagen

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna