attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Avtal som ingås av underåriga

Telefon och mobila innehållstjänster

Ingående av avtal med hjälp av telefon
Många barn under 18 år disponerar idag en mobiltelefon och tar del av marknadens utbud av innehållstjänster till barn och unga (ringsignaler, logotyper, musik med mera). Precis som vid beställningar som görs över Internet är det vid beställning av innehållstjänster via telefon svårt för säljaren att göra en bedömning av köparens ålder. Även om beställningen av till exempel en SMS-tjänst har skett från ett visst mobiltelefonnummer innebär det inte automatiskt att det är abonnenten som beställt tjänsten, eftersom den kan ha gjorts av någon annan. Det är leverantörens ansvar att styrka att det är den personen som fakturerats för tjänsten som också har beställt den.

Betalteletjänster som faktureras av annan än teleoperatören
Det finns viss praxis från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) beträffande avtal om betalteletjänster som ingåtts av underårig och där leverantören av innehållstjänster sänt en faktura. ARN har i dessa fall uttalat att om en underårig ”utan erforderligt samtycke av förmyndare träffat avtal med en näringsidkare, är rättshandlingen (avtalet) ogiltig". Har en transaktion genomförts ska vardera parten återbära vad som erhållits eller ersätta dess värde. Detta gäller undantagslöst för en näringsidkare som träffat ett ”ogiltigt avtal med en underårig” (ARN 2004/7546). I dessa situationer har ARN inte ansett att näringsidkaren mot konsumentens bestridande kunnat utgå ifrån att den underåriga haft rätt att ingå dessa avtal. Det kan bero på att denna typ av tjänster normalt faktureras i efterhand och därmed utgör en kredit (omyndiga har som framgår ovan inte rätt att ingå avtal om kredit). Inte heller har säljaren i dessa fall kunnat göra sig någon uppfattning om hur gammalt barnet är eller hur mycket pengar han eller hon kan tänkas ha haft rätt att disponera över.

Tjänster som återförsäljs av operatören
I sådana fall då betalteletjänster tillhandahålls direkt av teleoperatören har ARN ansett att abonnemangsavtalet med operatören ingåtts av en myndig person och att abonnemangsinnehavaren enligt detta avtal har skyldighet att betala för samtliga uppkopplingar från abonnemanget. Betalnings- skyldighet för abonnemangsinnehavaren kan således uppstå trots att avtalet ingås av en omyndig person (se bland annat ARN 2004/1152).

En fristående innehållsleverantör kan däremot inte stödja sig på det faktum att abonnemangsinnehavaren i sitt avtal med operatören åtar sig ansvaret att svara för samtliga kostnader som abonnemanget medför. Av ett tidigare avgörande i Marknadsdomstolen (MD 2004:19) framgår att en leverantör av innehållstjänster inte får ålägga konsumenten betalningsskyldighet enbart med stöd av abonnemangsavtalet. Leverantören skall även kunna visa att ett särskilt avtal har ingåtts om den aktuella tjänsten och att det av avtalet framgår vilket pris som avtalats mellan parterna för att betalningsskyldighet skall uppkomma.

Vissa operatörer har i diskussioner med Konsumentverket uppgivit att de numera i större utsträckning ska fungera som betalningsförmedlare snarare än som återförsäljare av denna typ av tjänster. Abonnemangsavtalet borde då inte grunda någon rätt till betalning för tjänsteleverantören, utan denne har då att styrka bland annat att avtal om tjänsten ingåtts med en myndig person.

Mobila innehållstjänster
Många av de tjänster som tillhandahålls via mobiltelefon, till exempel chatforum, ringsignaler och loggor riktar sig särskilt till just barn och unga. Därför måste prisinformationen såväl vid marknadsföringen som vid avtalsingåendet vara särskilt tydlig.

Flera klagomål som inkommit till Konsumentverket har handlat om att minderåriga dragit på sig stora skulder via Premium SMS-tjänster. Det rör sig om fall då föräldrarna ingått abonnemangsavtal för att barnen ska använda telefonen. Barnen beställer sedan tjänsterna och blir inte medvetna om kostnaden förrän fakturan kommer.

Ofta har minderåriga endast tillgång till mobiltelefoner med kontantkort. I de fall det inte har funnits tillräckligt belopp på det kontantkort som används när beställningen gjordes har konsumenten fått en skuld som debiterats när denne på nytt laddar upp sitt kontantkort. Detta har många konsumenter upplevt som att tjänsteleverantören dragit pengar från deras kontantkort trots att någon beställning inte gjorts. Förfarandet har också inneburit att minderåriga kunnat ingå avtal utan att ha tillräcklig täckning för tjänsten på sitt kontantkort och på så sätt blivit skuldsatta gentemot tjänsteleverantören. Betalning av en tjänst ska bara kunna göras en gång. Om kortet saknar medel eller är spärrat skall leverans av tjänsten annulleras. Man får alltså inte leverera en tjänst och vänta med att ta betalt till dess att det finns medel på kortet. Se nedan de regler som branschorganisationen Morgan sammanställt.

Branschens egenåtgärder
Branschorganisationen för innehållsleverantörer, Morgan, har satt samman branschregler för vad som skall gälla vid marknadsföring och försäljning av så kallade Premium SMS-tjänster. Den som önskar marknadsföra och sälja sådana tjänster måste förbinda sig att följa dessa regler för att få tillgång till de nödvändiga kortnummer (Premium SMS-nummer) som teleoperatörerna disponerar över. Enligt reglerna har tjänsteleverantören bara ett försök för att genomföra betalningen av en tjänst. Om betalningen misslyckas skall beställningen annulleras.

Etiska rådet för betalteletjänster, ERB, har utarbetat regler som tar direkt sikte på marknadsföring och försäljning av tjänster till barn. De innehåller bland annat bestämmelser om att underåriga varken direkt eller genom sammankoppling får utnyttja så kallade one-to-one tjänster. Reglerna gäller även SMS-chat, Wap-GPRS-chat och liknande. ERB har möjlighet att vid överträdelser av reglerna stänga av den aktuella linjen.
 

Läs mer:
Marknadsföring riktad till barn och unga
Särskilda marknadsföringsformer
Särskilda produkter
Etiskt och socialt ansvar
Avtal som ingås av underårig
Avtalsvillkorslagen
Marknadsföringslagen
Konsumentkreditlagen

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna