attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Lövsumpskog

Lövsumpskog, även fuktlövskog, är en biotop bestående av en lövträdsdominerat sumpskog med ett bestånd av lövträd understigande 50% ädellövträd.[1]

Lövsumpskogar är våtmarksområden som kännetecknas av hög förekomst av död ved. Bland träd dominerar glasbjörk, klibbal och gråal. Aldominerade (över 50% al) bestånd kallas alsumpskog. Bland mossarter märks bågpraktmossa, rörsvepemossa, terpentinmossa och stubbspretmossa.

Ett exempel för en lövsumpskog är Uggleviken på Norra Djurgården i Stockholm. Uggleviken är en genom landhöjningen uppgrundad vik av Östersjön som förlorat sin kontakt med havet. Uggleviken saknar fri vattenyta och är ett igenväxande alkärr. Biotopen är p.g.a. sin storlek och relativa orördhet Stockholms förnämsta fuktlövskog och har klassats som ett område av mycket stort naturvärde med biologisk mångfald.[2]


Lövsumpskog, alkärr.   Foto: Holger Ellgaard

Källor:

  1. Uppgifter enligt Skogsstyrelsen
  2. Stockholms stad om Uggleviken
     

Läs mer:
Gräsmarker
Barrskog
Blåbärsgranskog
Hällmarksskog
Hällmarksljunghed
Kärr

Källa:
Wikipedia

Denna artikel och bild omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna