attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Så fungerar ett lån - Kreditprövning

Måste kreditprövning alltid göras?
Ja, numera ska kreditprövning alltid göras. Dels då ny kredit beviljas dels då en befintlig kredit utökas "väsentligt".

Vad kan hända om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning?
I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning och beviljat dig ett lån som du saknade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse, som kan gälla för lånet i sin helhet eller delvis, grundas i så fall på en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218). Enligt denna bestämmelse kan ett avtalsvillkor eller ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt, exempelvis med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet träffades. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation vid långivningstillfället. Senare inträffade händelser, exempelvis arbetslöshet, som långivaren inte kunde förutse när lånet lämnades, har ingen betydelse.

Det är dock mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om en kredit själv kan bedöma om det är möjligt att klara av den tänkta krediten. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.

Måste långivaren låna ut pengar?
Nej. En långivare har ingen skyldighet att bevilja ett lån, även om du har återbetalningsförmåga.

När försvinner en betalningsanmärkning?
För fysiska personer gäller att en betalningsanmärkning ska tas bort tre år efter den dag då den registrerades.

Kan jag ta över ett gemensamt lån?
Det är upp till långivaren. I samband med skilsmässa eller dödsfall är det vanligt att en av makarna ensam önskar ta över gemensamma lån. Långivaren gör då en förnyad kreditprövning för att undersöka om den kvarvarande maken ensam har återbetalningsförmåga för lånet. Det är inte ovanligt att prövningen resulterar i att långivaren nekar den kvarvarande maken att ensam ta över lånen, men det är viktigt att långivaren tar hänsyn till de omständigheter som råder i just ditt fall.

Varför ska långivaren göra en kreditprövning?
Långivaren är enligt konsumentkreditlagen och även enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse skyldig att göra en kreditprövning. Anledningen till detta är att man vill undvika kreditförluster, så att insättarnas pengar skyddas, och att man vill motverka att privatpersoner överskuldsätter sig. Långivaren ska göra en prövning av återbetalningsförmågan även om säkerhet, t.ex. borgen eller pantbrev, kan lämnas för lånet.

Jag fick avslag på grund av många kreditförfrågningar - vad gäller?
Att en person har många kreditupplysningar, eller så kallade omfrågningar, anses enligt en del långivare vara tecken på en hög kreditrisk. Men enligt bl.a. Finansinspektionen bör inte antalet omfrågningar ensamt vara utslagsgivande faktor vid en kreditprövning.

Hur länge ligger uppgifter om kreditupplysningar kvar i kreditregistren?
En notering om att en kreditupplysning tagits får högst ligga kvar i kreditregistret i ett år.

Läs mer:
privatekonomi

bindningstid
låneskydd
säkerhet
lånelöfte
ränteskillnadsersättning
långivare
rättigheter
banksekretess
fullmakt
dödsbo

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. Mars 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna