attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Kreditköp

När du handlar på kredit regleras, styrs, avtalet mellan dig och den näringsidkare som beviljar krediten av Konsumentkreditlagen (SFS 1992:830).

Lagen gäller också om näringsidkaren (exempelvis en butikskedja) förmedlar krediten men där något annat kreditinstitut (exempelvis en bank, ett finansieringsbolag) står för själva krediten.

Med kreditköp avses köp av en vara, då säljaren (en näringsidkare) lämnar köparen (en privatperson) anstånd med någon del av betalningen. Med kreditköp menas också då någon del av betalningen erläggs med ett belopp som köparen får låna av säljaren eller någon annan kreditgivare på grund av en överenskommelse mellan denne (en annan kreditgivare) och säljaren.

Om avtalet mellan säljaren och köparen (en privatperson, exempelvis du) betecknats som uthyrning eller som ersättning för att nyttja varan, räknas även detta som kreditköp om avsikten är att köparen ska bli ägare till varan.

Villkoren i avtalet mellan näringsidkaren (säljaren) och köparen får inte vara sämre, det vill säga till nackdel för köparen, än vad lagen föreskriver.

Om kreditavtalet:

  • Ett avtal om kredit skall ingås skriftligen. Ett kreditavtal som inte har ingåtts skriftligen är ändå giltigt utom när det gäller villkor som är till nackdel för konsumenten.
     
  • Avtalet skall undertecknas av konsumenten eller signeras av denne med en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i 2 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (exempelvis BankID).
     
  • Konsumenten skall få en kopia av avtalet.

Dessa punkter gäller inte för engångskrediter när kredittiden är högst 45 dagar och hela kreditbeloppet skall betalas på en gång. Det gäller inte heller för krediter som avser ett belopp som uppgår till högst 1 500 kronor.

Vid kreditköp skall säljaren ta ut en kontantinsats av köparen. Kontantinsatsen skall motsvara minst 20 procent av varans kontantpris.

Ord att veta innebörden av:

Kreditgivare är den som lämnar krediten eller övertar den ursprunglige kreditgivarens fordran.

Kontantpris är det pris till vilket en vara, tjänst eller annan nyttighet vanligen erbjuds konsumenter mot kontant betalning.

Kreditbelopp är vid betalningsanstånd den del av kontantpriset varmed anstånd lämnas samt vid lån det lånade beloppet.

Kreditkostnad är det sammanlagda beloppet av de räntor, tillägg och andra kostnader som konsumenten skall betala för krediten.

Effektiv ränta är kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall under hänsynstagande till att delbetalningar skall göras under den löpande kredittiden.

Kreditfordran är summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden.

Läs mer:
Låna
Kreditprövning
Pant, pantsättning
Ränta, effektiv ränta
Krav, kravrutiner
Dröjsmålsränta
Inkasso


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna