attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning är en balansräkning som styrelsen skall upprätta i vissa föreskrivna fall.

Dels när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller när det vid utsökning har visat sig att bolaget saknar utmätningsbara tillgångar.

En kontrollbalansräkning upprättas på samma sätt som i ordinarie årsredovisning men med några undantag. Under beräkningen av det egna kapitalets storlek får justeringar göras.

 • Tillgångar får tas upp till ett högre värde och avsättningar och skulder tas upp till ett lägre värde än i den ordinarie redovisningen.
   
 • Pensionsåtaganden får dock inte tas upp till lägre belopp.
   
 • Tillgångar får redovisas till nettoförsäljningsvärdet.
   
 • Skulder på grund av statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten är beroende av bolagets ekonomiska ställning behöver inte redovisas, om stödet, i händelse av konkurs eller likvidation, skall betalas tillbaka först sedan övriga skulder har betalats.
   
 • Obeskattade reserver skall delas upp på eget kapital och uppskjuten skatteskuld.
   
 • Ändringar får endast göras om de följer god redovisningssed.
   
 • Kontrollbalansräkningen skall undertecknas av styrelsen och företagets revisor.

Underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning inom 3 månader efter det sannolikt blev känt för styrelsen att halva aktiekapitalet förbrukats brukar medföra att styrelsen blir personligt ansvariga för bolagets skulder vid eventuell konkurs. Detta är också en grund för likvidation.

Läs mer:
Existensminimum
Skuldsanering
Expropriation
Företagsrekonstruktin
Företagsrekonstruktin, gäldenär

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna