attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när du till exempel anlitar en hantverkare för att måla om ditt hus eller när du lämnar in bilen för reparation. Den är ditt skydd mot dåligt utförda hantverkstjänster.

Du har anlitat en hantverkare för att bygga om ditt hus. Men vilka krav kan du egentligen ställa på hans arbete? Vad räknas som fel hos hantverkarens tjänst? Och vad ska du göra om han inte utför ett bra arbete? Vilket pris ska du betala?

Dessa frågor ger konsumenttjänstlagen svar på. Lagen är i huvudsak tvingande, vilket betyder att hantverkaren inte får ge dig sämre avtalsvillkor än vad som står i lagen.

Konsumenttjänstlagen gäller:

 1. arbete på lösa saker (till exempel reparation av bil eller tv),
   
 2. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker (till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten),
   
 3. förvaring av lösa saker (till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt).
   

Vilka krav kan du ställa?

Hantverkaren ska

 • utföra tjänsten fackmässigt, det vill säga utföra arbetet på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman,
   
 • ta tillvara dina intressen och ge dig lämpliga råd samt samråda med dig så att det inte uppstår missförstånd,
   
 • tillhandahålla det material som behövs för arbetet, om ni inte har avtalat något annat,
   
 • se till att tjänsten inte utförs i strid mot säkerhetsföreskrifter eller mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen,
   
 • avråda dig från att låta utföra tjänsten om den inte är till rimlig nytta för dig. Detta gäller även när tjänsten redan har börjat utföras. Uppfyller hantverkaren inte detta krav har han inte rätt till ersättning,
   
 • informera dig om det under arbetet framkommer behov av tilläggsarbete.
   

Vad anses som fel?

Tjänsten är felaktig om

 • resultatet avviker från vad du har rätt att kräva av utförande och material, det vill säga om tjänsten inte är fackmässigt utförd,
   
 • hantverkaren inte har utfört tjänsten enligt gällande säkerhetsföreskrifter,
   
 • tjänsten inte stämmer överens med vad ni har avtalat,
   
 • tjänsten har utförts i strid mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen,
   
 • hantverkaren inte har utfört tilläggsarbete som han är skyldig att utföra för att undvika allvarlig skada,
   
 • resultatet inte stämmer överens med reklamuppgifter som har lämnats av hantverkaren själv, resultatet av tjänsten efter avslutat uppdrag försämras, på grund av att hantverkaren inte har utfört ett bra arbete, exempelvis genom att han har förpackat en reparerad sak på ett sådant sätt att den skadas när du hämtar den,
   
 •  hantverkaren genom garanti eller liknande svarar för resultatet av tjänsten och detta försämras under den utsatta tiden.
   

Vad ska du göra om hantverkaren inte utför ett bra arbete?

Reklamation
Tycker du att tjänsten är felaktig måste du reklamera den. Det gör du genom att meddela hantverkaren när du har upptäckt felet. Du måste klaga på felet inom rimlig tid. Om du gör det inom två månader räknas det alltid som "rimligt". Däremot får du inte reklamera senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker är undantaget. Här har du tio års reklamationstid.

Från och med den 1 april 2005 förlängdes reklamationstiden från två till tre år. Den förlängda reklamationstiden gäller alltså tjänster som du beställt från den 1 april eller senare. Har du avtalat om tjänsten före detta datum gäller fortfarande två års reklamationstid.

Är tjänsten felaktig kan du

 • hålla inne betalningen som säkerhet för ditt krav,
   
 • kräva att felet rättas till utan kostnad för dig, om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för hantverkaren,
   
 • göra avdrag på priset. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för dig att få felet tillrättat,
   
 • häva avtalet om syftet med tjänsten är misslyckat och hantverkaren borde ha insett detta.

Dröjsmål
Om hantverkaren inte avslutar uppdraget inom den tid som har avtalats, utan att det beror på dig, har du rätt att hålla inne betalningen. Du får välja mellan att kräva att hantverkaren utför tjänsten eller häva avtalet. Dessutom får du kräva skadestånd. Du måste först reklamera dröjsmålet.

Skadestånd
Om hantverkaren skadar föremålet för tjänsten, till exempel huset som renoveras, eller annan egendom som tillhör dig eller någon medlem av ditt hushåll är han skyldig att ersätta skadan.
 

Vilket pris ska du betala?

 • Du ska betala vad som är skäligt. Har hantverkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift, så får det priset inte överskridas med mer än 15 procent om ni inte har avtalat något annat.
   
 • Hantverkaren har rätt till pristillägg om han har utfört nödvändigt tilläggsarbete eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som beror på dig.
   
 • Du behöver inte betala för arbete som försämras eller går förlorat på grund av en olyckshändelse som inträffar innan tjänsten är avslutad.
   
 • Du har rätt att få en specificerad räkning som gör det möjligt att bedöma arbetets art och omfattning. Det ska också framgå av räkningen hur priset har räknats fram.

Avbeställning
Avbeställer du tjänsten innan den har slutförts har hantverkaren rätt till ersättning för den del av arbetet som han redan har utfört. Han har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att han inte har kunnat åta sig annat arbete.
 

Om du dröjer med betalningen

Betalar du inte i rätt tid, får hantverkaren ställa in arbetet till dess att du betalar. Han har också rätt till ersättning för eventuella förluster. Har arbetet påbörjats är hantverkaren dock skyldig att slutföra det om det inte kan uppskjutas utan risk för allvarlig skada för dig. Handlar arbetet om en sak som har överlämnats till hantverkaren har han rätt att behålla den tills du har betalat.

Läs mer:
Konsumentköplagen
Konsumentkreditlagen
Marknadsföringslagen
Distans- och hemförsäljningslagen
Prisinformationslagen
Produktsäkerhetslagen
Paketreselagen
Resegarantilagen
Avtalsvillkorslagen
God marknadsföringssed
ICC, Internationella Handelskammaren

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna