attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Lagen gäller kreditköp som en näringsidkare, exempelvis en säljare, erbjuder en konsument. Kreditköp är när en säljare lämnar konsumenten anstånd med någon del av betalningen eller när någon del av betalningen finansieras med ett belopp som köparen får låna av säljaren eller någon annan kreditgivare. Ett exempel är när du lånar pengar av banken för att köpa en bostad.

Tvingande lag
Konsumentkreditlagen är en tvingande lag till konsumentens förmån, vilket betyder att säljaren i regel inte får erbjuda sämre villkor än de som står i lagen.
 

Kreditavtalet

 • Säljaren är skyldig att ge dig skriftlig information om kreditavtalet.
 • Huvudregeln är att kreditavtalet ska ingås skriftligen och undertecknas av dig. Ett skriftligt avtal innebär en trygghet för dig som konsument eftersom det är lättare att se vad som gäller vid en eventuell tvist.
 • Om avtalet inte är skriftligt gäller det i vissa fall ändå. Ett muntligt avtalsvillkor som strider mot konsumentkreditlagen och är till nackdel för konsumenten är ogiltigt.
 • Avtalet behöver inte vara skriftligt om hela krediten ska betalas inom 45 dagar eller om krediten gäller ett belopp på högst 1 500 kronor.
   

Ränta och avgifter

 • Vid annonsering, skyltning eller annan marknadsföring som handlar om kredit måste säljaren lämna information om den effektiva räntan, om inte krediten avser ett belopp på högst 1 500 kronor eller om den ska återbetalas inom tre månader. Om det är fråga om köp av en vara eller tjänst ska även en kreditkostnad i kronor anges.
 • I avtalet ska en årlig räntesats anges. Det räcker alltså inte att en ränta per månad finns angiven.
 • Räntan ska anges som fallande ränta, vilket betyder att den ska beräknas på den skuld som finns kvar vid varje avbetalningstillfälle.
 • Kreditgivaren ska underrätta konsumenten om ränteändringar och avgiftsändringar. Förutsättningarna för ränte- och avgiftsförändringar ska anges i avtalet.
   

Kontantinsats

Vid kreditköp ska säljaren ta ut en kontantinsats av köparen. Den ska normalt sett motsvara minst 20 procent av varans kontantpris. Vissa varor är undantagna, till exempel större köp av köks- eller badrumsinredning samt villapannor och värmepumpar. Inte heller utnyttjande av en kontokredit kräver kontantinsats.
 

Överlåtelse av fordringen

Om kreditgivaren, det vill säga den som lämnar krediten, har överlåtit sin fordran till en ny kreditgivare har du samma rättigheter som tidigare. Om det exempelvis skulle vara fel på varan har du samma rätt att klaga hos den nya kreditgivaren som hos den gamla.
 

Betalning i förskott

 • Du har rätt att betala din skuld före den avtalade förfallotiden. Kreditgivaren får normalt sett inte kräva någon ersättning för att lånet avslutas i förtid. Ett undantag är dock om du har valt exempelvis ett bostadslån med bunden ränta. Då har kreditgivaren rätt att kräva ersättning för förlorade ränteinkomster.
 • Kreditgivaren har rätt att kräva betalning i förtid om konsumenten exempelvis är i dröjsmål med betalningen eller på något sätt försöker undandra sig betalning
   .

Säljaren kan ta tillbaka varan

 • Kreditgivaren kan återta varan om du inte sköter betalningarna. Säljaren måste i så fall upplysa dig om detta när du köper varan.
 • Kreditgivaren kan ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för att ta tillbaka varan.
   

Förlust av kontokort

I kreditavtal finns oftast ett villkor om betalningsskyldighet för kontohavaren när kontokortet använts av obehörig person. Om du förlorar ditt kontokort och det används av någon obehörig, blir du betalningsskyldig för detta om du har

 1. lämnat ifrån dig kortet till någon annan.
 2. förlorat kortet genom grov oaktsamhet. Grovt oaktsam är du om du exempelvis lämnar kvar kontokortet i en ficka, väska eller bil som inte står under uppsikt.
 3. förlorat kortet och inte så snart som möjligt anmält förlusten hos kreditgivaren.
   

Läs mer:
Konsumentköplagen
Konsumenttjänstlagen
Marknadsföringslagen
Distans- och hemförsäljningslagen
Prisinformationslagen
Produktsäkerhetslagen
Paketreselagen
Resegarantilagen
Avtalsvillkorslagen
God marknadsföringssed
ICC, Internationella Handelskammaren

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna