attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Konsumentköplagen

I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara i en affär. I lagen hittar du bland annat vilka regler som gäller om du inte är nöjd med varan och vad du då kan kräva av säljaren.

Från och med den 1 april 2005 har reklamationstiden förlängts från två till tre år.

Konsumentköplagen gäller:

 • köp av lösa saker, till exempel livsmedel, kläder, möbler, bilar,
   
 • byte av lösa saker, till exempel när du byter in en bil mot en annan hos en bilfirma,
   
 • beställning av en vara som ska tillverkas, till exempel en specialbyggd båt.

Näringsidkare och konsument
Begreppen näringsidkare och konsument förekommer inom konsumenträtten. Näringsidkaren "handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten" och kan exempelvis vara en säljare. Du är konsument när du går in i en affär och handlar för privat bruk.

Tvingande lag
Konsumentköplagen är en i huvudsak tvingande lag. Det innebär en stor fördel för dig som konsument eftersom det betyder att näringsidkaren inte får ger dig sämre villkor än vad som står i lagen.
 

Om jag har beställt en vara och den kommer för sent - vad ska jag göra?

Om exempelvis din beställda tvättmaskin inte levereras på den bestämda dagen kan du:

 • hålla inne betalningen,
   
 • kräva att säljaren fullgör köpet och levererar varan,
   
 • häva köpet om förseningen är av stor betydelse för dig,
   
 • få skadestånd.

Avbeställning
Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Säljaren kan då inte kräva att du ska fullgöra köpet och betala för varan. Han har däremot rätt att kräva ersättning av dig för kostnader han har haft i samband med beställningen, till exempel fraktkostnader.
 

Om det skulle vara något fel på varan - vad kan jag göra då?

Om det är något fel på din vara kan du:

 • kräva avhjälpande, det vill säga få varan reparerad.
   
 • kräva omleverans, vilket innebär att du får en ny, felfri vara.
   
 • kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet.
   
 • häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, vilket betyder att du får pengarna tillbaka.
   
 • hålla inne betalningen så mycket som krävs för att få säkerhet för ditt krav.

Säljaren har dock rätt att i första hand erbjuda dig avhjälpande eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för dig.

Skadestånd
Du kan dessutom kräva skadestånd i vissa fall. Du har rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som du drabbas av på grund av fel på varan. Du kan också få ersättning för skada på annan egendom som tillhör dig eller din familj, exempelvis om en diskmaskin läcker vatten och skadar golvet.
 

När är varan felaktig?

Din vara är felaktig om:

 • den inte stämmer överens med vad du har avtalat om med säljaren. Detta kan exempelvis handla om varans art, mängd eller kvalitet.
   
 • bruksanvisning saknas.

Om du inte har kommit överens med säljaren om annat är varan också felaktig om:

 • den inte kan användas till det den ska användas till, som till exempel ett regnplagg som inte står emot regn.
   
 • den inte har de egenskaper som säljaren hänvisade till då du köpte varan.
   
 • den inte är förpackad på det sätt som behövs för att bevara eller skydda den.

Varan är dessutom felaktig om:

 • säljaren inte har upplyst dig om detaljer om varan som du borde ha blivit upplyst om.
   
 • den avviker i något annat avseende från vad du borde ha kunnat förutsätta.
   
 • säljaren har installerat varan och installationen är felaktig.
   
 • den är i sämre skick än du hade kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris, även om den har sålts i "befintligt skick".

Sexmånadersregeln
För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

Rättsligt fel
Varan har ett rättsligt fel om någon annan än säljaren äger varan eller har panträtt i den och du som köpare inte har fått reda på detta.
 

Hur ska jag göra för att få mina rättigheter tillgodosedda?

Först av allt måste du reklamera den felaktiga varan hos säljaren inom skälig tid efter att du upptäckte felet. Det betyder att du muntligt eller skriftligt meddelar säljaren att du inte vill ha varan. Du måste förklara varför du anser att varan är felaktig. Reklamerar du varan inom två månader efter det att du upptäckt felet är du alltid i rätt tid. Efter tre år har du förlorat din rätt att reklamera, under förutsättning att du inte har en garanti som säger något annat. Från och med den 1 april 2005 förlängdes reklamationstiden från två till tre år. Det gäller alltså varor som du köpt den dagen eller senare. För varor som du köpt före detta datum gäller fortfarande två års reklamationstid.

Läs mer:
Konsumenttjänstlagen
Konsumentkreditlagen
Marknadsföringslagen
Distans- och hemförsäljningslagen
Prisinformationslagen
Produktsäkerhetslagen
Paketreselagen
Resegarantilagen
Avtalsvillkorslagen
God marknadsföringssed
ICC, Internationella Handelskammaren

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna