attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Kassaflöde

Kassaflöde är ett företags inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod, gemensamt kallade betalningsströmmar. Kassaflödesanalys görs i årsredovisning och visar förändringen i likvida medel under en period, vanligen ett år. Börsnoterade företag lämnar en kassaflödesanalys kvartalsvis vanligen i förkortad version.

Kassaflödesanalysen kan förenklat delas upp i följande grupper:

Löpande verksamhet - Består av varulager, fordringar, kortfristiga skulder och skall även innehålla justeringar för avskrivningar.

Investeringsverksamhet - Består av förvärv av materiella anläggningstillgångar och investeringsverksamheten.

Finansieringsverksamhet - Består av nyemission, upptagna lån, amortering av skuld, utbetald utdelning, koncernbidrag.

När kassaflödet växer: Exempelvis genom att ta lån (då ökar ju likvida medel)

När kassaflödet minskar: Exempelvis genom att ett företag betalar av ett lån (då sjunker ju likvida medel)

En kontroll kan sedan göras mot den fjärde gruppen som heter Årets kassaflöde som är summan av löpande verksamhet, investeringar och finansiering. Dessa uppgifter hämtas ur företagets bokföring.

Läs mer:
Eget Kapital
Soliditet
Likviditet
Redovisning
Reskontra
Investering

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna