attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Inkasso

Om ett företag inte får betalt för en vara man sålt eller för ett utfört arbete, kan företaget efter betalningspåminnelse och eventuella kravbrev, lämna över ärendet till inkasso.

När ärendet lämnas över till ett inkassoföretag börja inkassolagens regler att gälla. Fakturor och betalningspåminnelser omfattas alltså inte av inkassolagen.

I princip omedelbart efter det att inkassoföretaget fått nödvändiga uppgifter startar inkassoprocessen. Inkassoföretagen har stor erfarenhet och vet hur de ska agera beroende på kravets art och vem kunden är.

Ett inkassobrev skickas till kunden (kallas gäldenären juridiskt) i vilket han vänligt men bestämt krävs på att omgående betala skulden.

Inkassokravet ska alltid framställas skriftligt och med så detaljerade uppgifter som möjligt om skulden. När det gäller skuldbelopp, ränta och inkassokostnad ska de anges var för sig. Om fordran på kunden består av flera delposter ska de vara specificerade på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollräkna summan.

Enligt inkassolagen måste inkassokravet innehålla

 • borgenärens namn (den som ställer kravet, d.v.s. det säljande företaget)
   
 • vad fordran grundar sig på
   
 • kostnader för inkassokravet
   
 • skuldbeloppet
   
 • ränta (skuldbelopp, räntesats och tid för ränteberäkningen ska anges samt räntans sammanlagda belopp)
   
 • den tidsfrist som finns för betalning eller invändning mot kravet

Betalar inte kunden (gäldenären) inom den tidsfrist som satts ut ringer inkassoföretaget upp och använder olika argument för att få kunden att betala. Normalt rör det sig om att berätta vad som händer om skulden inte betalas och vilka påföljder detta får för kunden.

I de allra flesta fall slutar ärendet här med att kunden betalar skulden samt inkassokostnader och dröjsmålsränta.

Ibland måste dock det säljande företaget (borgenären) eller inkasso- företaget gå ett steg längre och vända sig till kronofogdemyndigheten. Borgenären eller inkassoföretaget gör detta för att få fastslaget att gäldenären är skyldig att betala och med vilket belopp. Detta sker vanligen genom att borgenären ansöker om betalningsföreläggande.

Kronofogden ska sedan verkställa sitt beslut genom att göra utmätning hos gäldenären.

Om borgenären och gäldenären tvistar om skulden kan borgenären vända sig till domstol för att få tvisten prövad i en rättegång. Vinner borgenären i domstolen verkställs domen av kronofogdemyndigheten genom utmätning.

Läs mer:
Låna
Kreditköp
Kreditprövning
Pant, pantsättning
Ränta, effektiv ränta
Krav, kravrutiner
Dröjsmålsränta


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna