attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

Internationella Handelskammaren (ICC)

International Chamber of Commerce, ICC, är det globala näringslivets huvudorganisation.

ICC bildades år 1919 och huvudkontoret är beläget i Paris. Över 7 000 företag och organisationer från 140 länder är medlemmar i ICC. Nationalkommittéer finns i fler än 70 av dessa länder, med uppgift att samordna medlemmarnas arbete i aktuella näringslivsfrågor samt fungera som kanal för kontakter mellan ICC och nationella myndigheter. ICC har en omfattande produktion av handböcker, uppslagsverk och guider inom internationella affärer och skiljedom.

Sedan slutet av 1930-talet har ICC utvecklat och slagit fast internationella etiska regler för marknadsföring.
 

ICC syftar till

  • att främja internationell handel, investeringar och marknadsekonomi över hela världen, att utarbeta regler för hur internationella affärer bör bedrivas samt att bistå med viktig service genom sin skiljedomstol.

En mycket viktig del av ICC:s verksamhet är att ta fram uppförande- koder inom affärsetik och marknadsföring. Den svenska versionen av ICC:s Grundregler för reklam publiceras av ICC:s svenska nationalkommitté och Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, NDM.

Grundreglerna är i första hand framtagna för att användas i näringslivets egenåtgärder men ska också kunna utgöra en allmän kunskapskälla när det gäller näringslivets samlade regler på reklamområdet. Syftet med ICC:s regler är att bidra till en harmonisering av reklamens normer och därigenom underlätta det internationella utbytet av varor och tjänster. Grundreglerna är tillämpliga på alla slag av reklam för varor, tjänster och andra nyttigheter. De innehåller bland annat särskilda aktsamhetsregler när det gäller reklam som riktas till barn. På senare tid har tagits fram regler gällande marknadsföring på Internet. Reglerna är avsedda att komplettera varandra så att grundreglerna för reklam gäller i alla avseenden där inte specialreglering finns. Vid tillämpningen ska hänsyn tas till innehållet i samtliga relevanta ICC-regler.

ICC:s regler finns för följande områden:

  • Säljfrämjande åtgärder
  • Direktmarknadsföring
  • Direktförsäljning
  • Miljöreklam
  • Marknadsunderökningar
  • Sponsring
  • Marknadsföring på Internet samt andra elektroniska medier

Läs mer:
Konsumentköplagen
Konsumenttjänstlagen
Konsumentkreditlagen
Marknadsföringslagen
Distans- och hemförsäljningslagen
Prisinformationslagen
Produktsäkerhetslagen
Paketreselagen
Resegarantilagen
Avtalsvillkorslagen
God marknadsföringssed

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna