attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Hotade arter

Påverkan på biologiska mångfalden och hotade arter

För att bevara planens biologiska mångfald måste man ta i beaktande de anledningar som gör att så många arter dör ut.

 "Habitatminskning är den största orsaken till att arter i USA är hotade. Det påverkar 85% av alla hotade arter."[1] När ett djurs ekosystem inte bibehålls förlorar de sina hem och tvingas antingen anpassa sig till nya omgivningar eller dö ut. Miljöförstöring är en annan faktor som gör att många arter hotas av utdöende. Överexploatering, sjukdomar och klimatförändring har också lett till hotet att mänskliga användandet av resurser, energi och utrymme intensifierades under de senaste århundradena har den biologiska mångfalden förminskats mycket i de flesta delar av världen.[2] Människor sätter även standarden för vilka arter de tycker bör sparas och vilka arter som är oviktiga eller oönskade. Grodan Eleutherodactylus coqui, en invasiv art på Hawaii, är så vanlig där att dess nattsång minskar värdet på hem och förhindrar hotell från att använda rum nära skogar. Hawaiianer har föreslagit att grodan ska elimineras, och flera vildlivspersonligheter vill släppa ett patogen att döda grodorna med.[3]

Asiatisk vildhund
Asiatisk vildhund, den toppredator i Asien som löper störst risk att dö ut.

Arters betydelse

"Livets mångfald och levande system är en nödvändig förutsättning för mänsklig utveckling."[4] Många ifrågasätter betydelsen av att bibehålla den biologiska mångfalden i dagens värld, då bevaringsförsök visar sig vara kostsamma och tidskrävande. Arter borde räddas för "estetiska och moraliska motiveringar; vikten av vilda arter som försörjare av produkter och tjänster som är nödvändiga för den mänskliga välfärden; värdet av vissa arter som visare av miljömässigt välmående eller som arter som är viktiga för ett ekosystems funktionalitet; och de vetenskapliga genombrott som har kommit från studier av vilda organismer".[5] Med andra ord tjänar arter som en källa till konst och nöje, ger produkter som medicin för mänskligt välmående, visar på välmående hos miljön och ekoystem, och ger forskning som resulterar i vetenskapliga upptäckter. Ett exempel på den estetiska motiveringen i att bevara hotade arter är introduktionen av gråvarg till Yellowstone National Park. Vargen har fått stora mängder turister att besöka parken och ökat den biologiska mångfalden i det skyddade området.[6]

Ett annat exempel som stödjer bevarandet av hotade arter som försörjare av produkter för mänskligt välmående är busken Dicerandra frutescens. Man har märkt att växten innehåller en ämne som motverkar svampar och ett naturligt insektsdödande medel.[6] Ett exempel på arter som är viktiga för vetenskapliga upptäckter är stillahavsidegranen som "fungerade som källa till taxol, en av de mest potenta anticancerföreningarna som någonsin upptäckts"[7] Hotade arter kan vara användbara för mänsklig utveckling, bibehållande av biologisk mångfald och bevaring av ekosystem.[8]

Bevara hotade arter

Naturvårdares mål är att skapa och utöka sätt att bevara hotade arter och bibehålla den biologiska mångfalden. Det finns flera sätt att de av bevara världens arter som är nära att dö ut. Ett sådant är att få mer information om olika artgrupper, som ryggradslösa djur, svampar och havsorganismer, där data ofta saknas. För att förstå orsakerna till populationsminskning- och utdöende utfördes ett experiment på fjärilars population i Finland. I analysen samlades fjärilarnas klassifikation på listan över hotade arter, distribution, täthet, larvers specificitet, spridningsförmåga, bredd på vuxnas habitation, flygperiod och kroppsstorlek in och undersöktes för att bestämma varje arts hotstatus. Man fann att fjärilarnas distribution minskat med 51.5%, och att de har en väldigt begränsad habitation.[9] Experimentet visar att när man vet orsakerna till hoten kan man skapa lösningar för hanteringen av den biologiska mångfalden.

Ett annat sätt som man kan bevara hotade arter på är genom att skapa ett nytt professionellt samhälle för ekologisk etik. Det kan hjälpa ekologer att fatta etiska beslut i sin forskning och hantering av mångfalden. Att bidra till ett större medvetande om miljömässig etik kan dessutom hjälpa till att uppmuntra till arters bevarande. "Kurser i etik för studenter, och träningsprogram för ekologer och mångfaldshanterare" kan alla hjälpa till att skapa miljömässigt medvetande och förebygga etikbrott i forskningen och hanteringen.[10] Ett sista sätt som man kan bevara dessa arter på är genom investeringar från myndigheter och skydd från regeringar. "Ekologer har föreslagit biologiska korridorer, biosfärreservat, ekosystemhantering och ekoregionalt planerande som sätt att integrera konserveringen av den biologiska mångfalden och socioekonomisk utveckling på allt större skalor.[11]

Ett exempel på en konservationszon är Northwest Hawaiian Islands Marine National Monument, det största marina skyddsområdet i världen. Monumentet är viktigt för bevarandet av undervattensgemenskaper och överfiskade regioner. Bara forskare som arbetar i området tillåts fiska; inga koraller får tas bort, och Department of Homeland Security ska upprätthålla restriktioner på fartyg som passerar genom vattnen genom satellitbilder. Området kommer fungera som ett hem till omkring 7 000 arter, av vilka de flesta inte går att hitta någon annanstans i världen.[12]

Källor

 1. “Habitat loss is the most widespread cause of species endangerment in the U.S., affecting 85% of imperiled species” Wilcove & Master, 2008, s. 416
 2. Ishwaran & Erdelen, 2006, s. 179
 3. Minteer & Collins, 2005, s. 333
 4. “Diversity of life and living systems are a necessary condition for human development” Ishwaran & Erdelen, 2006, s. 179
 5. “aesthetic and moral justifications; the importance of wild species as providers of products and services essential to human welfare; the value of particular species as indicators of environmental health or as keystone species crucial to the functioning of ecosystems; and the scientific breakthroughs that have come from the study of wild organisms" Wilcove & Master, 2008, s. 418
 6. [a b] Wilcove & Master, 2008, s. 418
 7. “became the source of taxol, one of the most potent anticancer compounds ever discovered” Wilcove & Master, 2008, s. 418-419
 8. ”Ecosystem Conservation”.[död länk]
 9. Kotiaho et al., 2005, s. 1963–1967
 10.  Minteer & Collins, 2005, s. 336
 11. "Ecologists have proposed biological corridors, biosphere reserves, ecosystem management, and ecoregional planning as approaches to integrate biodiversity conservation and socioeconomic development at increasingly larger spatial scales” Ishwaran & Erdelen, 2006, s. 179
 12. Raloff, 2006, s. 92

Läs mer:
Artdatabanken
Åtgärdsprogram hotade arter
WWFs fiskeguide
vandringshinder
utrotningshotad art
utdöda i vilt tillstånd
utdöd
utrotning

Denna artikel och bild omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna