attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Habitat

Habitat är inom biologin en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva. Att det finns ett lämpligt habitat behöver inte innebära att arten finns där, det är alltså inte detsamma som revir eller växtplats. Det kan till exempel rymmas många revir inom samma habitat. Ordet habitat är delvis synonymt med ordet biotop, men habitat kan sägas vara områdets lämplighet som livsmiljö sedd ur artens perspektiv, medan biotopen är områdets naturtyp mer allmänt. Som exempel kan det finnas lämpliga habitat för lax både i saltvatten och sötvatten, fastän det är olika biotoper. Å andra sidan kan samma biotop vara mer eller mindre lämpligt habitat för en viss art, till exempel kan skygga djur inte leva i en skog där många människor rör sig, medan en likadan skog (samma biotop) med färre människor är lämpligt habitat. Det kan även vara så att till exempel ett område av "rätt" biotop är för litet för att bli ett lämpligt habitat för större djur.

De faktorer som påverkar ett habitat är av två huvudsakliga slag, biotiska och abiotiska. De biotiska faktorerna innebär exempelvis olika arters förhållande till varandra och hur detta påverkar förutsättningarna för de olika arternas bestånd i habitatet. Övergripande abiotiska faktorer som påverkar ett habitat är geologin och klimatet.

Om växter kan ordet ståndort användas istället för habitat. En växts ståndort karaktäriseras av bland annat klimat, topografi och jordens fuktighet.

Med mikrohabitat menas de förhållanden som råder på en mindre, begränsad yta.

 

Läs mer:
Biogeografi
Biom
Biosfär
Biosfärreservat
Biotop
Biotopskyddsområde
Ekoregion
Områdesskydd
AquaMaps

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna