attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

God marknadsföringssed

Med god marknadsföringssed avses normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. Det är fråga om både rättsliga och utomrättsliga regler.

Regler om god affärssed som syftar till att skydda mot osund marknadsföring är en viktig normgrupp. Hit hör bland annat Internationella Handelskammarens (ICC) Grundregler för reklam.

Marknadsdomstolens praxis är en annan viktig normkälla för vad som är god marknadsföringssed. Domar finns publicerade i årsvolymer sedan år 1971. Genom Marknadsdomstolens praxis har en rad viktiga principer för vad som är otillbörligt utvecklats. En sådan princip är den så kallade lagstridighetsprincipen. Den innebär att en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig om den strider mot annan lagstiftning.

Andra normer för god marknadsföringssed är myndigheters råd, riktlinjer och föreskrifter på olika områden. Även internationellt vedertagna normer kan ha betydelse för vad som är godtagbart i reklamen.

Preciserade regler om marknadsföring finns också i andra lagar. Om en näringsidkare inte följer dessa regler ska marknadsföringslagen tillämpas. Sådana lagar är alkohollagen, tobakslagen, prisinformationslagen, konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och radio- och TV-lagen med flera.

Förutom att stämma överens med god marknadsföringssed ska reklamen även i övrigt vara tillbörlig.

Genom en omfattande praxis har principen att påståenden i marknadsföringen ska kunna bevisas av näringsidkaren fastslagits. Godtagbar bevisning ska finnas redan när marknadsföringsåtgärden vidtas. En viktig utgångspunkt är att bedömningen sker utifrån vad som konsumenten uppfattar vid en flyktig kontakt med marknadsföringen. Särskilt höga krav på vederhäftighet ställs bland annat på jämförande reklam och på reklam riktad till svaga eller utsatta grupper.

Överträdelse av de allmänna reglerna om god marknadsföringssed och tillbörlig marknadsföring kan medföra förbud vid vite.

Läs mer:
Konsumentköplagen
Konsumenttjänstlagen
Konsumentkreditlagen
Marknadsföringslagen
Distans- och hemförsäljningslagen
Prisinformationslagen
Produktsäkerhetslagen
Paketreselagen
Resegarantilagen
Avtalsvillkorslagen
ICC, Internationella Handelskammaren

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna