attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Gäldenärens skyldigheter vid företagsrekonstruktion

Under företagsrekonstruktionen är gäldenären normalt fredad mot alla slags säraktioner från borgenärernas sida. Ett beslut att inleda företagsrekonstruktion innebär att inga exekutiva åtgärder får vidtas under den tid som rekonstruktionen pågår.
 

Gäldenärens skyldigheter

Ett beslut om företagsrekonstruktion innebär inte att gäldenären förlorar sin rättshandlingsförmåga. Gäldenären kan utan hinder av beslutet förfoga över sin egendom och ingå bindande avtal. Beslutet inverkar inte på de avtal som löper för gäldenären, både gäldenären och hans motpart är bundna av redan ingångna avtal. I vissa fall kan borgenären kräva betalning eller säkerhet för att fortsätta leverera varor eller tjänster.

Gäldenären är skyldig att samråda med rekonstruktören om den löpande förvaltningen och att inhämta dennes samtycke till vissa viktigare rättshandlingar. Gäldenären ska också lämna upplysningar om sina ekonomiska förhållanden som är av betydelse för rekonstruktionen av verksamheten.

Gäldenären får inte utan rekonstruktörens samtycke

1. betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion eller ställa säkerhet för sådana skulder,

2. åta sig nya förpliktelser, eller

3. överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom av väsentlig betydelse för gäldenärens verksamhet.

När en företagsrekonstruktion beslutas ska företagets tillgångar och skulder ”frysas”. Skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion ska inte betalas och nya skulder får normalt inte uppkomma utan ska betalas löpande. Rekonstruktören får samtycka till betalning av gammal skuld om det föreligger synnerliga skäl.

Läs mer:
Existensminimum
Skuldsanering
Expropriation
Företagsrekonstruktin
Kontrollbalansräkning

Källa:
Skatteverket


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna