attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Företagsrekonstruktion

Den 1 september 1996 trädde lagen om företagsrekonstruktion i kraft. Syftet med lagen är att ge företag som av ena eller andra anledningen råkar i ekonomiska svårigheter en möjlighet till överlevnad. Förfarandet ska åstadkomma en rekonstruktion såväl sakligt som finansiellt av verksamheten. Några av skälen bakom lagstiftningen var dels att företag med ekonomiska svårigheter borde omstruktureras innan företaget blivit konkursmässigt och dels att konkursförfarandet är noga reglerat och därför tenderar till att dra ut på tiden och bli kostsamt.

Enligt huvudregeln kan endast näringsidkare komma ifråga för företagsrekonstruktion oberoende av verksamhetens omfattning och associationsform. Med begreppet näringsidkare avses varje fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig. För riktigt små näringsidkare kan skuldsaneringslagen (1994:334) i stället bli tillämplig.

Beslut om företagsrekonstruktion fattas av tingsrätt efter ansökan av gäldenären eller en av dennes borgenärer. Samtidigt utses en rekonstruktör.

En förutsättning för beslut om företagsrekonstruktion är att det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. Vid företagsrekonstruktion föreligger ett krav på illikviditet eller risk för detta och inte, som vid konkurs, krav på obestånd eller insolvens. Att en person är illikvid innebär att personen inte har omedelbar tillgång till vanliga betalningsmedel som svarar mot de förfallna skulderna. En annan förutsättning för beslut om företagsrekonstruktion är att det inte får saknas skälig anledning att anta att syftet med denna kan uppnås.

Rekonstruktören ska undersöka gäldenärens ekonomiska ställning. I samråd med gäldenären ska rekonstruktören upprätta en plan hur syftet med företagsrekonstruk-tionen ska uppnås.

Ett beslut om företagsrekonstruktion innebär inte någon formell inskränkning i gäldenärens rådighet. Gäldenären kan utan hinder av beslutet förfoga över sin egendom och ingå civilrättsligt bindande avtal.

KFM (Kronofogdemyndigheten) företräder staten som borgenär vid företagsrekonstruktion. För att KFM ska kunna bevaka statens rätt behöver man uppgift som är av betydelse för prövningen av ärendet. Exempel på uppgifter som är av betydelse är uppgift om skönstaxering eller oredovisade perioder och kända skulder som ännu inte är förfallna till betalning.

Under företagsrekonstruktionen är gäldenären normalt fredad mot alla slags säraktioner från borgenärernas sida. Ett beslut att inleda företagsrekonstruktion innebär att inga exekutiva åtgärder får vidtas under den tid som rekonstruktionen pågår.

Läs mer:
Existensminimum
Skuldsanering
Expropriation
Företagsrekonstruktin, gäldenär
Kontrollbalansräkning

Källa:
Skatteverket


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna