attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

Företagsekonomi

Företagsekonomi är ett mycket omfattande kunskapsområde och består av en mängd delområden som alla har betydelse för ett företags ekonomi. Den vanligaste beskrivningen i litteraturen är att företagsekonomi är läran om hur ett företag, genom att effektivt utnyttja och hushålla med begränsade resurser, skapar ett värde som företaget kan få ersättning för. Vanliga ämnen som ingår i företagsekonomi är marknadsföring, försäljning, organisation, redovisning, produktions- styrning, inköp, strategi, personaladministration, ekonomiska styrmedel, företagsvärdering med flera.

Ekonomi har sitt ursprung från grekiskan och betyder ungefär "att hushålla med knappa resurser".

Även om kommuner, landsting eller andra organisationer inte bedriver en verksamhet på samma kommersiella grunder som ett privatägt företag, brukar man ändå hantera och beskriva dessa verksamheter med företagsekonomiska termer.

Tänk dig företagsekonomi som en del av följande ekonomiska helhet:

 • Privatekonomi (en enskild persons ekonomi)
   
 • Hushållsekonomi (ett hushålls ekonomi)
   
 • Företagsekonomi (ett företags ekonomi)
   
 • Samhälls- eller Nationalekonomi (ett lands ekonomi)
   
 • Global ekonomi (ekonomisk påverkan över hela jorden)

När du studerar ämnet företagsekonomi inser du att företagets ekonomi påverkas av de andra delarna som ingår i helhetsperspektivet.

Ett annat sätt att beskriva företagsekonomi är att säga att företags- ekonomi handlar om företagets drift och att det ligger till grund för företagsledningens beslut i olika frågor. Helt enkelt att ledningen ska fatta de rätta besluten med hänsyn taget till rådande förutsättningar. Vi kan säga att företagsekonomins uppgift är att:

 • ge stöd vid beslut om verksamhetens drift
   
 • ge stöd vid investeringsbeslut
   
 • ge stöd vid utvecklingsprojekt
   
 • ge stöd vid omstrukturering
   
 • ge stöd vid nedläggning av enheter, produkter etc.
   
 • lösa problem med hänsyn till knapphet (brist på exempelvis pengar, personal, råvaror, tid)
   
 • att ge företagsledningen information så att de kan fatta rätt beslut

Företag bedriver sin verksamhet på en marknad. Men denna marknad kan styras av olika ekonomiska system. Vi talar om marknadsekonomi och planekonomi.

I en planekonomi är det politiska och administrativa beslut som styr hur resurserna ska användas och fördelas. Det som hänt under de senaste åren är att länder som haft planekonomiska system, mer och mer gått över till marknadsekonomi.

Marknadsekonomin kännetecknas av att det är marknaden som bestämmer utbud och efterfrågan. Marknaden är den plats där människor och företag träffas varje dag och gör upp om priser på de tjänster och varor som säljs och köps.

En "ren" marknadsekonomi är svår att hitta utan de flesta länder har en blandekonomi där olika företagsformer och ägarförhållanden finns. De fria marknadskrafterna regleras genom lagar och regler. Stat och kommuner har valt att bedriva en hel del verksamhet i egen regi (en offentlig sektor). Sverige är ett typiskt land med blandekonomi.

Läs mer:
Prissättning
Prisstrategier
Ekonomi
Privatekonomi


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna