attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Fond, handel med fondandelar

 
Vad är en fond?

En fond kan enkelt beskrivas som en portfölj med värdepapper av olika slag såsom svenska och utländska aktier, obligationer och andra värdepapper t.ex. derivatinstrument. (Derivatinstrument är ett riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper som exempelvis köp- och säljoptioner i aktier samt ränteterminer.) Portföljen ägs gemensamt av dem som placerat sina pengar i fonden. Hur stor andel av hela fonden som en fondandelsägare äger bestäms av hur mycket pengar han placerat i fonden.

Fonder har olika placeringsinriktning. Med placeringsinriktning menas vilken typ av värdepapper (t.ex. svenska aktier) som fonden skall placera i. Placeringsinriktningen framgår av varje fonds fondbestämmelser dvs. de bestämmelser som anger hur fonden skall förvaltas. Om fonden placerar i olika typer av värdepapper (t.ex. aktier och obligationer) skall det av fondbestämmelserna framgå i vilka proportioner som placeringarna skall göras. Fondens tillgångar består av värdepapper och likvida medel som ännu inte har använts för att köpa värdepapper och/eller pengar som man fått in vid försäljning av värdepapper.

Ett fondbolag förvaltar fonden, vilket innebär att man efter analyser av de marknader som ingår i fondens placeringsinriktning köper och säljer värdepapper för att fondens tillgångar och avkastning på sikt skall öka. Fondbolaget skall också löpande informera fondandelsägarna om utvecklingen av fonden samt kostnader som belastats varje enskild andelsägares innehav. Fondbolaget lämnar också information till Skattemyndigheten som underlag för beskattning av fondandelsägaren. Fondbolaget har sin ekonomi skild från fondens. Ett särskilt förvaringsinstitut, som agerar oberoende från fondbolaget, har hand om fondens tillgångar. Vid en konkurs i ett fondbolag kommer fondens förmögenhet, dvs. värdet av fondandelsägarnas samlade tillgångar (värdepapper och kontanta medel), att finnas intakt i förvaringsinstitutet.
 

Handel med fondandelar

När man placerar i en fond gör man det genom att köpa andelar i fonden. När man tar ut pengar ur fonden säljer man andelar i fonden. En viktig skillnad mot handel med andra värdepapper är att handel med fondandelar alltid sker till okänd kurs. Denna regel finns för att alla fondandelsägare skall behandlas lika. Enligt lagen om investeringsfonder (4 kap 2 §) skall fondbolaget vid förvaltningen handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Som en följd av regeln är det inte möjligt att lägga en limiterad order som vid t.ex. köp och försäljning av enskilda aktier. (Limiterad order betyder att man vid köp anger att kursen får vara högst ett visst angivet belopp eller vid försäljning lägst ett visst angivet belopp för att affären skall genomföras.). Den dag köp eller försäljning av andelar utförs kallas affärsdatum.

Köp av fondandelar
När du väl bestämt dig för att börja spara i fonder, och i vilken eller vilka fonder, behöver du kontakta det fondbolag som förvaltar de fonder du är intresserad av. Du kan också köpa fondandelar hos något av de s.k. fondtorgen (nätmäklare) eller hos den bank-, värdepappersbolags- eller försäkringsbolagskoncern där fondbolaget ingår. Pengarna man satt in i fonden omvandlas till andelar i fonden. Hur många andelar man får, beror på andelskursen. Köp som sker före bryttidpunkten får den kurs som fastställs efter bryttidpunkten. Köp som sker efter bryttidpunkten får den kurs som fastställs efter nästa handelsdags bryttidpunkt. Betalning för de andelar man köpt erläggs när ordern läggs. Däremot levereras inte andelarna (bokförs på fondkontot) förrän kursen fastställts och det antal andelar man skall ha, har räknats fram.

Försäljning av fondandelar
Vid uttag av pengar från en fond läggs en säljorder. Säljordern kan antingen vara till ett visst belopp eller ett visst antal andelar. I regel inom tre bankdagar efter försäljning finns försäljningslikviden (pengarna) tillgängliga på anvisat bankkonto. Dock tillämpar vissa bolag en betydligt längre tid innan likviden är tillgänglig. Hur lång tid som tillämpas framgår av fondbestämmelserna. Några fondbolag tillämpar regeln att upp till 75 % av andelsägarens samlade tillgångar i fonden kan utbetalas kontant i direkt anslutning till att säljordern läggs. Hur många andelar som fondkontot minskar med, beror på andelskursen. Försäljning som sker före bryttidpunkten får den kurs som fastställs efter bryttidpunkten. Försäljning som sker efter bryttidpunkten får den kurs som fastställs efter nästa handelsdags bryttidpunkt.

”Byte” av fonder
Byte av fonder betraktas som försäljning och köp av fondandelar. Eventuell uppkommen vinst beskattas på vanligt sätt dvs. med 30 procent.
 

Avgifter

Förvaltningsavgiften är det arvode fondbolaget tar ut för sin förvaltning av fonden och skall bl.a. täcka kostnaderna för förvaltning, analys, administration och information till fondandelsägarna. Den vanligaste förvaltningsavgiften är en fast procentuell avgift på det förvaltade kapitalet. En fond med aktiv förvaltning har vanligtvis en högre förvaltningsavgift än en passivt förvaltad fond t.ex. en indexfond. Den slutgiltiga prissättningen mot marknaden (spararna) sker emellertid på en fri marknad precis som för andra varor och tjänster.

Eftersom fonder jämförs för sitt resultat, nettoavkastningen, innebär detta ett incitament för fondbolagen att hålla nere sina kostnader och därmed avgifterna. Utöver förvaltningsavgiften kan det finnas insättnings- och uttagsavgifter, vilket är relativt ovanligt i Sverige men vanligt förekommande i andra länder. Av fondens fondbestämmelser framgår vilka avgifter och storleken på dessa som fonden tar ut av spararen.

Enligt lagen om investeringsfonder skall fondbolaget också årligen informera andelsägarna om hur stor del av fondens totala kostnader som hänför sig till andelsinnehavet (individuell kostnadsinformation). När avkastning och andelskurser visas för fonder är alltid alla avgifter och kostnader bortdragna (den s.k. nettoavkastningen). När andelsvärdet för varje dag återges har 1/365 del av årsavgiften dragits ifrån.

Läs mer:
Handel med värdepapper
Fondsparande
Räntefonder
Indexfonder
Blandfonder
Hedgefonder
Utlandsregistrerade fonder, utländska fonder
Strukturerade produkter
Derivat

Källa:
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna