attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi

 

Faderskap

I föräldrabalken (SFS 1949:381) första till tredje kapitlet beskrivs hur ett faderskap ska fastställas. Vem som fastställs vara far till ett barn har naturligtvis stor betydelse för barnet att veta men har också ekonomiska konsekvenser vid underhåll, vårdnaden, arvsrätt, med mera.

Är modern gift anses den äkta mannen vara far till barnet. På samma sätt anses mannen vara far om han dött innan barnet fötts och tiden mellan dödsfallet och födelsen är så kort att barnet anses ha kommit till innan dess.

Där den äkta mannen, eller barnet, har anledning att misstänka att han inte är far till barnet kan han vända sig till domstol för att få faderskapet hävt. Är det uppenbart för både modern och den äkta mannen att någon annan är far till barnet kan faderskapet upphävas och att den andre mannens faderskap bekräftas. Detta under förutsättning att den andre mannen bekräftar faderskapet.

Faderskapet fastställs genom bekräftelse eller dom.

Det är socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört som gör en faderskapsutredning. Socialnämnden är skyldig att fastställa faderskapet om

  • Modern är ogift.
     
  • Modern är frånskild.
     
  • Modern är änka och tiden efter makens död har gått så långt att han inte kan vara far till barnet.
     
  • Modern är gift, men att maken eller barnet vänt sig till domstol för att få faderskapet hävt, och domstolen har förklarat att mannen inte kan vara far till barnet.

Faderskapsutredningen är alltså till för att rätt man ska bekräftas som far. Beroende på omständigheterna kan utredningen ta olika tid. Är mannen och kvinnan sambor, båda övertygade att de är föräldrar, krävs i regel bara att faderskapsbekräftelsen undertecknas.

Har modern bara haft samlag med en man under den tid barnet kan ha kommit till och den mannen bekräftar faderskapet är inte utredningen speciellt omfattande.

Finns det flera män som kan komma ifråga om faderskap kan den som utpekats som fader begära blodundersökning. Den görs på modern, barnet och de män som kan tänkas vara far till barnet.

När det gäller bekräftelse av faderskapet görs den skriftligen och underskriften ska bevittnas. Den ska godkännas av socialnämnden, av modern eller av en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet om en sådan finns istället. Är barnet myndigt ska barnet själv godkänna bekräftelsen.

I bland krävs att faderskapet avgörs i domstol. Exempel på detta är när mannen nekar till att vara far till barnet. Socialnämnden ansöker då om stämning mot den eller de män som kan komma ifråga. Ansökan om stämning görs av socialnämnden för barnets räkning. Har modern vårdnaden om barnet, får hon alltid föra barnets talan, även om hon inte har uppnått myndig ålder. Talan får vidare alltid föras av en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet.

Efter utredning och förhör prövar sedan domstolen faderskapsfrågan.

Läs mer:
Ekonomi i ett äktenskap
Skilsmässa, äktenskapsskillnad
Underhållsbidrag
Privatekonomi
Ekonomi
Juridik


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna