attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

 

Expropriation

Expropriation (av lat. ex, "av, från", och pro'prius, "egen"), ett rättsligt förfarande, varigenom någon av hänsyn till ett allmänt intresse tvingas att avstå en henne tillkommande rätt eller underkasta sig en inskränkning i sin rätt. Regelmässigt förutsätts att ersättning skall utgå.

Svensk rätt

Det framgår av regeringsformen (2 kap 18 §) att varje svensk medborgares egendom idag är tryggad av rättsordningen,

"genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen."

Ersättning ska betalas till den som lider skada. Det sägs i paragrafens andra stycke att

"den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Sådan ersättning skall också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas enligt grunder som anges i lag."

Enligt 4 kap. 1§ Expropriationslagen (1972:719) skall ersättningen motsvara marknadsvärdet

"För en fastighet, som exproprieras i sin helhet, skall, i den mån inte annat följer av vad som sägs nedan, löseskilling betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde. Exproprieras en del av en fastighet, skall intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom expropriationen. Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, skall även sådan skada ersättas. Expropriationsersättning skall dock inte betalas för mark eller annat utrymme som ingår i allmän väg och som enligt en detaljplan skall användas för en sådan allmän plats för vilken kommunen är huvudman."

Läs mer:
Existensminimum
Skuldsanering
Företagsrekonstruktin
Företagsrekonstruktin, gäldenär
Kontrollbalansräkning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna