attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Ekonomi i ett äktenskap

Grunden i ett äktenskaps ekonomi är att båda makarna är skyldiga att efter bästa förmåga se till att bidra till familjens underhåll.

Vad som anses vara familjens underhåll är i huvudsak

  • Den gemensamma hushållningen, t.ex. bostad, försäkring, mat och kläder.
     
  • För de som har barn är det naturligtvis det som nämns i punkten ovan, men även kostnader för barnens fostran, t.ex. kostnader för fritidsaktiviteter.
     
  • Det som varje make behöver för sin personliga del, vilket naturligtvis kan variera en del, men där det saknas pengar för den ene maken till dennes personliga behov ska den andre skjuta till pengar för detta.

Var och en råder naturligtvis över sina inkomster och kan exempelvis lägga pengar på något som de är intresserade av, men familjen underhåll går i första hand. Varje make ansvarar för sina skulder. Har man skulder tillsammans, t.ex. bostadslån, är ansvaret gemensamt. En fordringsägare kan inte kräva betalning för en skuld, som den ene maken har, ur den andra makens egendom.
 

Giftorätt

När ett äktenskap ingås får vardera maken giftorätt i den andres egendom, om inte en del av egendomen är dennes enskilda (se förklaring nedan). Var och ens egendom som ägdes vid äktenskapets början samt den egendom som skaffas under äktenskapet kallas giftorättsgods. Att man har giftorätt i den andres egendom har ingen större betydelse under själva äktenskapet, utan först då äktenskapet upplöses av exempelvis skilsmässa eller dödsfall.

Det är så att var och en bestämmer över sin egen egendom under äktenskapet. Dock innebär giftorätten en skyldighet att var och en ska vårda egendomen på ett sådant sätt att den inte minskas. I vissa fall måste båda makar vara överens då giftorättsgods säljs. Kan exempelvis vara fast egendom (t.ex. bostad) som den ena maken hade vid äktenskapets ingående, saker som är avsedda för barns personliga bruk, nödvändiga arbetsredskap med mera.

Det kan också vara så att makar har egendom som den andre inte har giftorätt i. Denna egendom kallas enskild egendom. Enskild egendom kan vara sådant som exempelvis fåtts genom gåva eller arv där givaren genom förbehåll uttryckt att egendomen ska vara enskild. Genom äktenskapsförord kan också egendom bli enskild.
 

Skilsmässa

Vid skilsmässa upplöses ett äktenskap och då sker en bodelning. Här har det betydelse för vad som är giftorättsgods och enskild egendom. Den enskilda egendomen tillfaller naturligtvis den make som äger den. När det gäller giftorättsgodset och hur det ska fördelas börjar man med att först dra av vardera makens skulder mot dennes giftorättsgods. Det som därefter återstår läggs samman och delas lika. Vid fördelningen av giftorättsgodset låter man var och en få behålla sitt giftorättsgods så långt det är möjligt.

Har äktenskapet varit kort kan fördelningen ske på ett sådant sätt att var och en behåller sitt giftorättsgods, d.v.s. behåller det man hade med sig in i boet.
 

Äktenskapsförord

En överenskommelse (avtal) mellan makar att enskild egendom ska bli giftorättsgods eller att giftorättsgods ska bli enskild egendom kallas äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Den ska lämnas in till domstol (går bra med vilken tingsrätt som helst) för att registreras i äktenskapsregistret. En mindre registreringsavgift tas ut.

Överrenskommelsen, d.v.s. äktenskapsförordet börjar gälla först då det är inlämnat till tingsrätten. Undantag är då det upprättats före ett giftermål och sedan inlämnats inom en månad från att giftermålet skett. Då gäller äktenskapsförordet redan från äktenskapets ingående.

Ett äktenskapsförord är inget som är definitivt och oåterkalleligt. Det kan när som helst upphävas av makarna. Det kan också ändras av att ett nytt upprättas.

Läs mer:
Faderskap
Skilsmässa, äktenskapsskillnad
Underhållsbidrag
Privatekonomi
Ekonomi
Juridik


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna