attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder i redovisningen, det vill säga företagets bokföring. I redovisningen finns det ofta en skillnad mellan hur en tillgång tagits upp i bokföringen och tillgångens marknadsmässiga värdering. I dagligt bruk förekommer begreppet kapital synonymt med eget kapital. Den engelska översättningen av eget kapital är shareholders' equity eller ibland endast equity.

Eget kapital är därmed det kapital som kan sägas utgöra ett bolags eller en förenings egna medel. Ur företagets perspektiv kan det egna kapitalet betraktas som en skuld till ägarna.

Eget kapital uppstår antingen genom att ägare (aktiebolag) eller medlemmar (föreningar) skjuter till medel eller genom att organisationen samlar på sig driftsöverskott (vinst). Ofta blir det en kombination, då ägare och medlemmar skjuter till medel vid bildandet av en organisation som sedan kanske går med vinst och på så sätt bygger upp det egna kapitalet.

Om en organisation går med förlust över ett räkenskapsår måste förlusten täckas av eget kapital. Om man inte har tillräckligt mycket eget kapital för att täcka förlusten får man ett negativt eget kapital, företaget sägs vara på obestånd. Då måste ägare eller medlemmar skjuta till pengar för att inte organisationen skall bli likvidationspliktig eller bli försatt i konkurs. Ett aktiebolag måste i Sverige upprätta en kontrollbalansräkning om det kan befaras att hälften av det egna kapitalet är förbrukat. Om så visar sig vara fallet behöver ägarna tillskjuta kapital, i det fallet ägarna inte tillskjuter kapital kommer ägarna förlora ansvarsbegränsning och bli personligt ansvariga för skulder och avtal (det är alltså inget tvång att likvidera bolaget då det egna kapitalet understiget 50% av aktiekapitalet).

Bundet eget kapital
I aktiebolag skiljer man mellan bundet eget kapital och fritt eget kapital. Endast det fria kapitalet kan delas ut till aktieägarna. Det bundna kapitalet kan endast delas ut om företaget likvideras. Uppdelningen mellan bundet och fritt eget kapital regleras av lagstiftning. Det bundna egna kapitalet fungerar som en säkerhet till företagets kreditgivare. Under bundet eget kapital upptas redovisningsposterna aktiekapital, uppskrivningsfond, reservfond och kapitalandelsfond. Till och med den 31 december 2005 utgjorde även överskursfonden en del av det bundna kapitalet, men från och med den 1 januari 2006 skall överkursfonden redovisas under fritt eget kapital.

Fritt eget kapital
Under fritt eget kapital återfinns fria fonder, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret blir således avdragsposter.

Läs mer:
Soliditet
Kassaflöde
Likviditet
Redovisning
Reskontra
Investering

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna