attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Centralbank

En centralbank eller riksbank är en institution som ansvarar för penning-politiken för ett land eller en samling stater.

Nästan alla länder har en centralbank och dess uppgifter varierar från land till land, men generellt är centralbankens huvuduppgifter att säkra nationens finansiella stabilitet samt förvalta landets reserv av guld och valuta. Mer aktivt kan centralbanken till exempel styra landets finanser genom att reglera inflationen genom fastställande av referensräntor. Banken kan även ha som uppgift att se till att det finns ett säkert och effektivt betalningsväsende, att vara den sista garanten för bankväsendet i händelse av finansiella kriser, eller att ha en övervakande funktion av nationens banker och finansinstitut för att stävja bedrägligt, vilseledande eller oaktsamt beteende.

Centralbanken tillhandahåller reservvaluta, refinansierar kommersiella banker och ofta stater. I till exempel Sverige finns även Riksgäldskontoret, som agerar med vissa kompetenser som normalt ankommer centralbanker.

Riksbankernas balansräkning ser grovt ut som:

Tillgångar
Valutareserver

  • Guld och guldfordringar
  • Utländsk valuta

Fordringar på affärsbankerna

  • Huvudsakliga refinansieringstransaktioner
  • Långfristiga refinansieringstransaktioner
  • Finjusterande repotransaktioner

Offentliga lån
Övriga tillgångar (t.ex. värdepapper )

Skulder
Sedlar i omlopp
Inlåning av affärsbankerna

  • Löpande räkningar, inklusive kassakrav
  • Inlåningsfacilitet

Inlåning från staten
Övriga skulder

En gemensam centralbank
Samtidigt som euron introducerades som gemensam valuta i flera EU-länder tog Europeiska centralbanken (ECB) över ansvaret för penningpolitiken från de nationella centralbankerna. I centralbanken, som har sitt huvudkontor i Frankfurt am Main, fattas besluten av en grupp som består av riksbankscheferna från euroländerna samt en direktion på sex ledamöter som utses av euroländernas ledare.

Den viktigaste delen av finanspolitiken är statsbudgeten. Om man flyttar över penningpolitiken till ECB i Frankfurt ställer detta högre krav på politikerna och de enskilda medlemsländernas finanspolitik för att de ska kunna uppnå eller bibehålla en stabil ekonomi.

Historia
Världens äldsta riksbank, är Sveriges Riksbank, som grundades 1656 som Palmstruch-Bank, men som 1668 blev Stockholms Banco. 1694 grundades Bank of England efter svensk förebild. Syftet med dessa banker var i mångt och mycket att finansiera statens upplåning och betalningar. Deras särskilda privilegier gav dem en central roll.

Från början fanns inte centralbanker. Istället fanns lokala banker som gav ut mynt och sedlar. I vissa fall lät kungar prägla mynt. Banker gick i konkurs varvid många människor förlorade sina pengar. Detta såg staterna var ett problem, av flera anledningar. Centralbankerna fick med tiden ensamrätten att ge ut sedlar och prägla mynt. Peel's Bank Act i Storbritannien påbjöd att staten genom sin centralbank skulle agera om någon bank hotades av konkurs.

Under en period användes guldmyntfot, vilket idag är avskaffat där staterna ålade sig att växla in pengar mot guld. Efter 30-talskrisen, fick riksbankerna utvidgade mål, där främjande av sysselsättning och inkomstutveckling även inkluderades.
 

Läs mer:
Bruttonationalprodukt
Reporänta
Penningteori
Inflation
Deflation
Konjunktur

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna