attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Bruttonationalprodukt (BNP)

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, brutto-investeringar samt export minus import. Om man i ett land summerar värdet av alla färdiga varor och tjänster som producerats under ett år får man fram landets bruttonationalprodukt.

Det finns ett starkt positivt samband mellan BNP och mått på levnadsstandard och hälsa men användandet av måttet som en nivå på levnadsstandard har blivit kritiserat och många länder söker aktivt efter alternativa mått.
 

Beräkningssätt

Det finns tre olika metoder att räkna ut BNP på, av vilka alla ska ge samma resultat i teorin.

  • Utgiftsmetoden - summan av utgifter, vilket går ut på principen att alla produkter har blivit köpta av någon, därför måste värdet av samtliga produkter vara lika med folks totala utgifter till varuinköp.
     
  • Produktionsmetoden - summan av förädlingsvärden, går ut på att summera produktionen uppdelat på olika sektorer, ofta genom att basera produktionen på uppgifter från företag.
     
  • Inkomstmetoden - summan av inkomster, går ut på att producenternas inkomster måste vara lika med det slutgiltiga förädlingsvärdet för deras produkter, så BNP räknas ut genom att summera producenternas inkomster.

 
Brister med måttet

En del av produktionen kommer inte med i BNP. Oavlönat arbete i hemmet - som matlagning, städning, eller "gör-det-själv-jobb" är svårt att uppskatta i kronor och ören och räknas därför inte in. Likadant är det med svartjobb och välgörenhetsarbete som man inte riktigt kan bedöma omfattningen eller värdet av. För att kompensera för detta kan man dividera BNP med det totala antalet arbetstimmar i ekonomin. Måtten man får då kallas produktivitet.
 

Justeringar

För att jämföra BNP över tiden används begreppet real BNP. I real BNP räknas kvantiteter med fasta priser från något valt år, och därmed blir beräkningen oberoende av inflationen (eller - i ovanliga fall - deflationen). BNP i löpande priser kallas för nominell BNP. Faktorn för att räkna om nominell BNP till real heter BNP-deflator, och skiljer sig från konsumentprisindex genom att den baserar sig på landets hela ekonomin snarare än en viss varukorg av konsumentvaror.

BNP per capita är BNP dividerat med antal invånare i landet. Detta ger en uppfattning om landets materiella standard, och kompenserar för befolkningstillväxt vid jämförelser över tiden. När man jämför BNP per capita mellan länder justerar man ofta för köpkraft, det vill säga prisskillnader mellan länder.

Nettonationalprodukten är BNP minus kapitalförslitning. NNP visar därför nettoresultaten av den ekonomiska aktiviteten.
 

Andra makroekonomiska mått

  • Human development index (HDI) - HDI använder BNP som en del i sin uträkning och faktorerar in indikatorer som medellivslängd och utbildningsnivå.
  • Ginikoefficient - Ginikoefficienten mäter skillnaden mellan inkomster inom ett land.

 
BNP jämfört med BNI

Skillnaden mellan de två är att bruttonationalprodukten räknar in varor efter geografiskt plats, medan bruttonationalinkomsten (BNI) utgår från ägande. BNP är produktionen inom ett lands gränser, och BNI är produkter producerade av företag ägda av landets medborgare. Måtten skulle bli lika om alla företag i ett land ägdes av dess medborgare, men utländskt ägande gör att måtten skiftar.

Läs mer:
Reporänta
Penningteori
Inflation
Deflation
Konjunktur
Centralbank

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna