attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Biotopskyddsområde

Biotopskyddsområde är små biotopområden med speciella livsmiljöer för växter och djur som kan skyddas genom klassificering som biotopskyddsområde.

Enlig ett regeringsbeslut är en del områden skyddade i hela landet: alléer (med minst fem träd), pilevallar och åkerholmar (högst 0,5 hektar) samt i jordbrukslandskapet förekommande stenmurar, odlingsrösen, källor med omgivande våtmark och småvatten och våtmarker.

Andra områden skyddas av länsstyrelsen, även andra myndigheter, som till exempel Skogsstyrelsen eller en kommun, får besluta om att ett område ska utgöra biotopskyddsområde. Dessa myndigheter kan också besluta om dispens i de områdena.

Inom ett biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan påverka naturmiljön. Syftet är att bevara områdets naturvärden. Exempel för ett biotopskyddsområde i Sverige är Korpberget i Huddinge kommun.

Läs mer:
Biogeografi
Biom
Biosfär
Biosfärreservat
Biotop
Ekoregion
Habitat
Områdesskydd
AquaMaps
Naturreservat
Nationalpark

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna