attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Biotop

En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma.

Biotopens speciella egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra och biotopen påverkar därför vilka djur och växter som lever i området. Den grupp av organismer som lever i en biotop kallas dess biocenos. I ett industriellt utvecklat samhälle som Sverige är alla biotoper i någon mån påverkade av mänsklig verksamhet, såsom olika former av industriell verksamhet, åkerbruk, djurhållning, vattenanvändning etc. Ett mycket stort antal biotoper är ett direkt resultat av sådana verksamheter.

Exempel på biotoper är äng, lövskog, insjö och hällmark. Med enklare ord är en biotop ett område där vissa växter och djur trivs bättre, som t.ex. älgen i en skog efter en skogsbrand, älgen behöver de viktiga näringsämnena som framställs efter en skogsbrand.

Exempel på olika biotoptyper:

Insjö
Kärr
Strand
Öken
Savann
Stäpp
Regnskog
Korallrev
Lövsumpskog
Bäck

 

Läs mer:
Biogeografi
Biom
Biosfär
Biosfärreservat
Biotopskyddsområde
Ekoregion
Habitat
Områdesskydd
AquaMaps

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna